pdf icon Kolektívna zmluva

pdf icon Kolektívna zmluva (dodatok na rok 2015)

pdf icon Kolektívna zmluva (dodatok na rok 2016)

 

pdf icon Kolektívna zmluva

pdf icon Kolektívna zmluva (dodatok na rok 2015)

pdf icon Kolektívna zmluva (dodatok na rok 2016)

 

2013

pdf icon 2013/05 Rámcová zmluva na nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 

pdf icon 2013/06 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu

pdf icon 2013/09 Zmluva o dodávkach a odbere tovaru COOP Jednota

pdf icon 2013/09 Zmluva o dodávke závodného stravovania

pdf icon 2013/11 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

pdf icon 2013/12 Zmluva Möbelix č.1

pdf icon 2013/12 Zmluva Möbelix č.2

pdf icon 2013/12 Zmluva RWE

pdf icon 2013/12 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky

pdf icon 2013/12 Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradený systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

2014

pdf icon 2014/02 Zmluva o využívaní elektronických služieb UNION a.s.

pdf icon 2014/03 Zmluva o využívaní elektronických služieb Všeobecná zdravotná a.s.

pdf icon 2014/03 Zmluva o združenej dodávke plynu

pdf icon 2014/04 Zmluva na dodávku programového vybavenia IFOsoft

pdf icon 2014/05 Zmluva o združenej dodávke elektriny

pdf icon 2014/05 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu VÚB

pdf icon 2014/05 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA

pdf icon 2014/05 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská distribučná

pdf icon 2014/06 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

pdf icon 2014/06 Zmluva o vypôžičke MŠVVaŠ SR

pdf icon 2014/07 Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha"

pdf icon 2014/09 Mandátna zmluva

pdf icon 2014/09 Zmluva o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/09 Zmluva o výpožičke

pdf icon 2014/09 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/10 Dodatok č.1 k zmluve č. 50-000063294PO2013

pdf icon 2014/10 Dodatok č.1 k zmluve č. 797/2013 NÚCEM

pdf icon 2014/11 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/11 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/11 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/11 Dodatok dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb T-COM

pdf icon 2014/12 Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA

pdf icon 2014/12 Rámcová dohoda - Mária Kapallová - KAPAP

pdf icon 2014/12 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru - MIP, s.r.o.

2015

pdf icon 2015/02 Objednávka - Východoslovenská energetika a.s.

pdf icon 2015/02 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu - RWE Gas Slovensko, s.r.o.

pdf icon 2015/02 Rámcová dohoda - Mária Kapallová - KAPAP

pdf icon 2015/02 Kúpna zmluva - GASTRO-GALAXI, s.r.o.

pdf icon 2015/03 Kúpna zmluva - Painthouse, s.r.o.

pdf icon 2015/03 Kúpna zmluva - Organika, s.r.o.

pdf icon 2015/11 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Generali Poisťovňa, a.s.

pdf icon 2015/11 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Slovak Telekom, a.s.

pdf icon 2015/11 Žiadosť účastníka o zmenu zmluvy - Slovak Telekom, a.s.

pdf icon 2015/11 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

pdf icon 2015/12 Zmluva o poskytnutí služby - AKADEMIE ORLITA SK, s.r.o

pdf icon 2015/12 Zmluva o poskytnutí služby - AKADEMIE ORLITA SK, s.r.o

2016

pdf icon 2016/01 Dodaktok k zmluve o poskytovaní služieb - KOMENSKY, s.r.o.

pdf icon 2016/02 Tuzemské cestovné poistenie zmluva - Kooperativa, a.s.

pdf icon 2016/02 Kúpna zmluva - Wastex Slovensko, s.r.o.

pdf icon 2016/03 Zmluva o poskytnutí služby - AKADEMIE ORLITA SK, s.r.o

pdf icon 2016/03 Zmluva o poskytnutí služby - AKADEMIE ORLITA SK, s.r.o

pdf icon 2016/04 Zmluva o zbere, zvoze a zneškodnení odpadu - FÚRA, s.r.o

pdf icon 2016/06 Zmluva o diele - Slavko Potoček

2017

pdf icon 2017/02 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Škola otvorená všetkým"

2018

pdf icon 2018/02 Zmluva o budúcej zmluve - Súkromná ZUŠ Miroslava Kobeláka

pdf icon 2018/02 Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov

 

o nájme a podnájme nebytových priestorov