Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 7783237

Rodič je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy do 8.00 hod.

Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.15 hod. do 11.45 hod. Ostatné dni musí byť stravník vyhlásený.

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred u vedúcej ŠJ

Stravníci od 2 do 6 rokov 1,05 eur
Dospelí stravníci 1,05 eur

  

Výdaj stravy v MŠ

DESIATA pre MŠ
Od 8:40 hod.
Do 8:55 hod.

OBED pre MŠ
Od 11:15 hod.
Do 11:45 hod.

OBED dospelí
Od 11:45 hod.
Do 12:15 hod.

OLOVRANT pre MŠ
Od 14:15 hod.
Do 14:30 hod.

Výdaj stravy v MŠ

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.