ŠKOLSKÝ PREVENTÍVNY PROGRAM

Program primárnej prevencie v škole je vypracovaný na celý školský rok. V rámci neho sa v škole uskutočňujú prednášky a besedy.
V piatok 9.6.2017 prišla medzi žiakov druhého stupňa psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove. Beseda bola zameraná proti diskriminácii akéhokoľvek druhu a ostatným prejavom intolerancie. Žiaci formou besedy reagovali na aktuálne spoločenské problémy. V rámci diskusie vyjadrovali svoje názory na závažné problémy spoločnosti, najmä mladej generácie.