Pedagóg / zamestnanec  Pracovné zaradenie Triednictvo  Ďalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Iveta Markovičová Riaditeľka

Realizácia projektu v rámci programu "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR /Úrad vlády SR, odbor grantov EHP a Nórska/ s názvom "Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Bajerov"

Školská koordinátorka projektu:
Zvyšovanie kvality vzdelávania ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania /realizátor projektu NÚCEM/.

Mgr. Erika Šebejová Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ Koordinátorka tvorby ŠkVP a iŠkVP

Školská koordinátorka projektu:
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety / realizátor projektu Centrum vedecko-technických informácií SR/.
Mgr. Andrea Breznoščáková Učiteľka I. A

Koordinátorka preventívneho programu na podporu zdravia a boja proti obezite

Mgr. Lenka Murinová

Učiteľka

I. B

Predsedníčka ZO OZ

Zapisovateľka – zápisnice z pracovných porád a zasadnutí PR

Špeciálny pedagóg – špeciálne činnosti so začlenenými žiakmi

Mgr. Katarína Kolpaková Učiteľka II. A Vedúca školskej knižnice

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Valéria Maláková Učiteľka III. A Vedúca MZ

Koordinátorka čitateľskej gramotnosti na 1. stupni
Mgr. Anna Moskaľová Učiteľka IV. A

Koordinátorka finančnej gramotnosti na 1. stupni

Mgr. Jaroslav 
Kollár

Učiteľ

V.A

Mgr. Peter 
Koscura
Učiteľ VI. A

 

Mgr.Zuzana
Procházková

Učiteľka

VII. A


Mgr. Natália Beňková Učiteľka VIII. A

Vedúca PK

Koordinátorka environmentálnej výchovy

Školská koordinátorka projektu:
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva /realizátor projektu MŠVVaŠ SR/;

Špeciálny pedagóg – špeciálne činnosti so začlenenými žiakmi

Mgr. Jarmila Minarčíková Učiteľka IX. A

Vedúca PK
Koordinátorka finančnej gramotnosti na 2. stupni

Mgr. Miroslav Marcin Učiteľ


Mgr. Ján
Bakalár
Učiteľ
Mgr. Patrik
Palčo
Učiteľ
Mgr. Juliana 
Siriková
Špeciálna pedagogička    
Emília 
Rusinková
Pedagogická asistentka    
Katarína
Olszynská
Pedagogická asistentka    
Mgr. Kristína 
Antolíková
Sociálna pedagogička    
Lucia
Bombová
Pedagogická asistentka    
Mgr. Kamila 
Sekeráková
Pedagogická asistentka    
Bc. Zdenka
Kočiková
Vychovávateľka ŠKD
Ing. Eleonóra 
Čajková
Ekonomicko-administratívna a personálna referentka školy
p. Štefan 
Bartko
Školník, údržbár, kurič
p. Anna 
Magdošková
Upratovačka
p. Mária 
Trochanová
Upratovačka ŠKD
p. Anna
Dubravská
Kuchárka    
Špeciálne triedy
Mgr. Martina
Trochanová
Učiteľka

I.Š

 /2.,5. a 6.ročník/
Mgr. Lenka
Bažaliková
Učiteľka II.Š /7.,8. a 9.ročník/
Špecializované triedy
 Mgr. Barbora
Matisovská
 Učiteľka  I.ŠP  /2.. a 4.ročník/
Mgr. Mária
Popovicsová
Učiteľka II.ŠP /5. a 6.ročník/
Mgr. Katarína Martonová Učiteľka III.ŠP /7. a 8.ročník/