Spoluúčasť na projektoch:

  1. národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít /realizátor projektu MPC/ (Záujmová činnosť 2013/2014);
  2. národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety / realizátor projektu Centrum vedecko-technických informácií SR/;
  3. národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva /realizátor projektu MŠVVaŠ SR/;
  4. národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí /realizátor projektu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie/;
  5. národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania /realizátor projektu NÚCEM/.

 

Realizácia projektu:

  1. realizácia projektu v rámci programu "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR /Úrad vlády SR, odbor grantov EHP a Nórska/ s názvom "Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Bajerov"