Výchovný poradca : Mgr. Natália Beňková

 

Poradensko – konzultačný deň : štvrtok 13.30 – 15.30

  • ostatné dni do 14:00,
  • alebo podľa dohody s rodičmi počas celého šk. roka.


Úlohy a činnosť výchovného poradcu
Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva vyplývajú so zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, sú v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2013/2014 a s Dohovorom o právach dieťaťa.

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2017/2018


Hlavné činnosti výchovného poradcu:
Poradenská činnosť - v oblastiach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže.
Konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách.
Koordinačná činnosť - sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a inými odbornými zariadeniami, zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež.
Administratívna činnosť - spracovanie údajov, príprava prihlášok,...