Dôležité info

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Náhradný termín testovania 9-2018 sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

Čítať ďalej...

Testy z vyučovacích jazykov pre celoslovenské testovanie sú určené žiakom 9. ročníka základných škôl okrem žiakov s mentálnym postihnutím. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka (T9) sa používajú testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy (norm-referenced), testy rozlišujúce žiakov podľa ich výkonov v teste. Sú zostavené tak, aby obsahovou stránkou      a úrovňou náročnosti zodpovedali platnej pedagogickej dokumentácii.

Čítať ďalej...

Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka základných škôl okrem žiakov s mentálnym postihnutím. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka (T9) sa používajú testy relatívneho výkonu, tzv. NR testy (norm-referenced), testy rozlišujúce žiakov podľa ich výkonov v teste. Sú zostavené tak, aby obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedali platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ, vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami – MATEMATIKA príloha ISCED 2. 

Čítať ďalej...