Základná škola s materskou školou Bajerov

Prevádzka materskej školy

Riaditeľstvo ZŠsMŠ Bajerov 96 v súlade s Uznesením   vlády č. 123/2021 zo dňa 28.2.2021 a rozhodnutia MŠVVaS SR zo dňa 2.3.2021 (zverejnené 3.3.2021) a po konzultácii so zriaďovateľom školy mení prevádzku materskej školy v zmysle uvedených opatrení nasledovne:

Prevádzka materskej školy bude od 8. marca 2021 len pre deti rodičov  kritickej infraštruktúrypre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov.

Podmienka, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní ostáva v platnosti.

Triedna učiteľka overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.