Základná škola s materskou školou Bajerov

Anglický jazyk a elektrotechnika

Dňa 26.11.2020 sa žiaci IX.A zúčastnili online súťaže , ktorú organizuje 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE)  v anglickom jazyku ELE sparks 

pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl.

Jej hlavným poslaním je:

propagovať a popularizovať anglický jazyk,

motivovať žiakov k štúdiu na našej škole,

umožniť žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl,

predviesť okoliu svoje nadanie a schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,

prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,

poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie výučby.

Pod ´krycím ´menom družstva BAJEROVČANIA sa do nej aktívne zapojili a svoje vedomosťami prispeli

Adelka Vašková, Adam Vida a Adrián Mruz.

Online test pozostával zo 45 otázok, ktoré mali súťažiaci zvládnuť v časovom horizonte 60 minút.

Test pozostával z gramatickej časti,  slovnej zásoby formou opisučítania  a počúvania s porozumením.

Naši šikovní deviataci dosiahli po vyhodnotení testu 88,9 %.

Veríme, že dosiahnutý výsledok bude postačovať na to, aby sa mohli naši deviataci  zúčastniť aj školského kola na SPŠE.

Držíme prsty!

Šarkaniáda

9s2.jpg.10.2020 žiaci 1.stupňa našej školy mali šarkaniádu. Počasie im prialo a preto si to žiaci užili. Trošku sa potrápili s ich konštrukciou, ale nakoniec  všetky šarkany boli vo vzduchu. Šarkany boli rôznych veľkostí a motívov. Lietali krásne. Pohyb na čerstvom vzduchu všetkým prospel. Tešíme sa na ďalší rok.

Environmentálna výchova

Bez názvu.jpgEnvironmentálna výchova na ZŠ s MŠ Bajerov je neodmysliteľnou dennou súčasťou našich žiakov a zamestnancov. Sme zapojení do školského projektu s názvom Recyklohry, ktorý v sebe spája vzdelávací program so súťažami zameranými na triedenie a recykláciu odpadov a samotný zber veľmi malého elektroodpadu a batérií. Novozriadený Enviro kútik na našej škole slúži na oboznámenie žiakov s recykláciou odpadov a tiež na samotný zber už spomínaného malého elektroodpadu a batérii.

Chráňme našu planétu.

Literárna súťaž

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásila pre školský rok 2019/2020 územnú súťaž detí v literárnom prejave.

Súťaž sa uskutočnila v štyroch vekových kategóriách a to:

I. kategória A–1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

II. kategória A–2 – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ

III. kategória A–3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ

IV. kategória A–4 – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Do súťaže boli zapojené práce štyroch našich žiakov. Všetky štyri práce boli úspešne ocenené nasledovne:

V kategórii A-2

Katarína Šoltisová - 3. miesto

Timea Jesenská - 4. miesto

V kategórii A-3

Adela Vašková - 2. miesto

Michaela Jašová - 3. miesto

Zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.