Základná škola s materskou školou Bajerov

Aj slovenčina má svoj sviatok

21. február je Medzinárodným dňom materinského jazyka. Pojmom materinský jazyk alebo materinská reč  sa najčastejšie označuje prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote. Je to jazyk, ktorým s nami rozpráva mama.

Prvýkrát sa Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinského jazyka.

Aj my sme si tento deň pripomenuli, a to riešením rôznych úloh, ako napríklad doplňovačky, tajničky, slovné hračky a pod. Všetky úlohy boli pre žiakov prísne dobrovoľné!

            Takto svoj obdiv a úctu k slovenčine, svojmu materinskému jazyku, vyjadrila siedmačka Dominika Tarjanová:

Slovenčina moja milá, 

ty si môjmu srdcu blízka a nie iná. 

21. februára sviatok svoj máš, 

ty krásny slovenský jazyk náš. 

V tento deň si ťa pripomíname, 

že vlastný jazyk slovenský máme. 

Každý deň týmto jazykom rozprávame 

či pri otcovi, či pri mame. 

Ty si naša štátna okrasa, 

každý Slovák jasá.

Netradičné sánkovanie 2021

150904518_426220211998787_7806194751974868123_n[1076].jpg

Žiaci prvého stupňa sa na základe odporúčania vedenia školy majú zúčastňovať počas súčasnej pandemickej situácie na každej hodine telesnej výchovy pobytu na čerstvom vzduchu.  Jednotlivo, po triedach sa zúčastňovali aj netradičného sánkovania. Netradičnými sánkami boli tohto roku prevažne igelitové vrecia naplnené slamou, vankúšmi aj nafukovačkami.

V každej triede žiaci jednotlivo súťažili kto sa najďalej dokĺže. V prvom ročníku zvíťazili všetci žiaci,  druhom ročníku zvíťazila T. Tomašinová, v treťom ročníku J. Trišč a v 4.r. to bol T. Šoltis. Žiakom sa pobyt na čerstvom vzduchu páči.  Počas netradičného sánkovania si žiaci upevnili pohybové zručnosti, posilnili imunitu a potužili zdravie.Kryštalizácia - pokus na doma

2.jpgŽiaci 7. ročníka v Chémii majú tematický celok Chemicky čisté látky a zmesi, v ktorom sa učia o oddeľovacích metódach. Jednou z metód je kryštalizácia, ktorá na oddelenie zložiek zmesi využíva schopnosť zložky tvoriť kryštály.  Žiaci počas dištančného vzdelávania dostali za úlohu vykryštalizovať kuchynskú soľ z jej nasýteného roztoku a takýto bol výsledok.

Online prezentácia o duálnom vzdelávaní

Ddual.jpgňa 12.02.2021 sa žiaci 8.a 9. ročníka zúčastnili online hodiny o duálnom vzdelávaní. Online prezentácia sa realizovala vďaka zapojeniu našej školy do spolupráce so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania Bratislava.

Žiaci sa dozvedeli čo je duálny systém, čo znamená heslo „Študuj, pracuj, zarábaj“, aké sú trendy v odbornom vzdelávaní, aká je aktuálna ponuka, ktoré školy a odbory sú zapojené do duálu. V systéme duálneho vzdelávania firmy ponúkajú spoluprácu, benefity, zaškolenie, preškolenie, zamestnanie. Žiakom takáto online hodina pomôže pri výbere odboru na strednej škole.