Základná škola s materskou školou Bajerov

Európsky deň jazykov

20190926_105614.jpg   Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania s ohľadom na multikultúrnu prierezovú tému.

   Aj my sme na našej škole tomuto dňu venovali náležitú pozornosť. Formou tvorivého, zábavného projektového vyučovania sme sa podozvedali mnoho zaujímavých a netradičných informácií s cieľom žiakov motivovať k záujmu o učenia sa cudzieho jazyka, ale aj toho nášho materinského.

   Na prvej vyučovacej hodine sme sa zo školského rozhlasu dozvedeli nové pútavé fakty o jazykoch. Súčasťou relácie bola aj súťaž pre žiakov 1. a 2. stupňa, v ktorej mali rozpoznať ukážky troch. ´Tajnými´ jazykmi boli maďarčina, španielčina a holandčina, ktoré uhádli Miška Konečná z III.A, Dominika Javorská z VI.A a Zuzka Mruzová z IX.A, za čo boli odmenení vecnými cenami.

   Potom už nasledovali na hodinách anglického a nemeckého jazyka interaktívne prezentácie , v ktorých sme si pripomenuli mapu Európy, spoznali sme najdlhšie slová v rôznych jazykov, slová pochádzajúce z týchto jazykov adaptované do slovenčiny. Zvládli sme aj niekoľko užitočných pozdravov, či často používaných viet v nemčine, taliančine , poľštine a iných, vtipnou časťou bolo vypočutie akou rečou ´hovoria ´zvieratká v rôznych kútoch Európy a ich následná reprodukcia.:)

   V druhej časti sme tvorili A happy english tree- strom ( umiestnený na nástenke vestibuly školy), v ktorom sme predstavili naše obľúbené slová, aj vetné vyjadrenia z angličtiny. Naše vnímanie Európy a jej rozmanitosti spestrila aj výstavka spomienkových predmetov z našich potuliek po tomto kontinente. Za domácu úlohu dostali vypracovať dotazník , v ktorom spolu s rodičmi mali zhodnotiť jazykové znalosti rodiny.

   V rámci hodín slovenského jazyka a literatúry žiaci druhého stupňa mali za úlohu zozbierať (od rodičov/starých rodičov) zaujímavé a už málo používané, slová z nášho nárečia (aspoň 10 slov) a následne potom vytvoriť slovníček. Svoje výtvory prezentovali na hodine. Spolužiaci hádali, čo znamenajú jednotlivé nárečové slová. Zo žiackych prác bola vytvorená nástenka. Na hodine si žiaci vyskúšali napísať aj diktát v nárečí, pri ktorom riadili pravidlom ´píš ako počuješ ´čo mnohým vyčarilo nejeden úsmev na tvári.