Základná škola s materskou školou Bajerov

Aj slovenčina má svoj sviatok

21. február je Medzinárodným dňom materinského jazyka. Pojmom materinský jazyk alebo materinská reč  sa najčastejšie označuje prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote. Je to jazyk, ktorým s nami rozpráva mama.

Prvýkrát sa Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinského jazyka.

Aj my sme si tento deň pripomenuli, a to riešením rôznych úloh, ako napríklad doplňovačky, tajničky, slovné hračky a pod. Všetky úlohy boli pre žiakov prísne dobrovoľné!

            Takto svoj obdiv a úctu k slovenčine, svojmu materinskému jazyku, vyjadrila siedmačka Dominika Tarjanová:

Slovenčina moja milá, 

ty si môjmu srdcu blízka a nie iná. 

21. februára sviatok svoj máš, 

ty krásny slovenský jazyk náš. 

V tento deň si ťa pripomíname, 

že vlastný jazyk slovenský máme. 

Každý deň týmto jazykom rozprávame 

či pri otcovi, či pri mame. 

Ty si naša štátna okrasa, 

každý Slovák jasá.