Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Nebuď otrok drog

Naša škola sa zapojila do súťaže Nebuď otrok drog. Organizátorom súťaže je Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. a II. stupňa základných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

Opýtaj sa hviezdy: Ondrej Kandráč

Prerušenie vyučovania

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Rozhodnutím č.: 2021/9418:1-A1810 zverejneným dňa 7. januára 2021 s účinnosťou  

od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách. 

Žiaci všetkých ročníkov sa budú vyučovať dištančne podľa platného rozvrhu.

Uzavretie materskej školy

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 5.1.2021 číslo: 2021/9418:1-A1810 a po konzultácii so zriaďovateľom školy riaditeľ ZŠsMŠ Bajerov oznamuje zákonným zástupcom našich detí, že zriaďovateľ školy na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie doporučil riaditeľovi školy uzavrieť prevádzku materskej školy

od pondelka 11.1.2021.

Otvorenie prevádzky materskej školy bude na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR a MŠVVaŠ SR.

Výsledky dotazníka

Na základe výsledkov dotazníka (elektronická a printová forma), ktorým sme zisťovali záujem  rodičov a žiakov  nechať sa dobrovoľne otestovať pred nástupom do školy vám oznamujeme: 

  1. Nezáujem o testovanie zákonných zástupcov a žiakov: 55,8 % 
  2. Záujem o testovanie zákonných zástupcov a žiakov: 41,5 % 

    Na základe uvedeného žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.