Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Plenárne zhromaždenie

Rada rodičov pri ZŠsMŠ Bajerov

 

pozýva rodičov žiakov školy na plenárne zhromaždenie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční

 

           v stredu 28. septembra 2022 o 16,00 hod. vo foajé školy.

 

Po skončení zhromaždenia sa uskutočnia triedne aktívy.

Opäť sme v škole

Opäť sme v školevod 2022 2023

Po dvojmesačných letných prázdninách – či boli dlhé alebo krátke, to nech už posúdi 
každý sám :) – sme sa v pondelok 5. septembra 2022 stretli v areáli multifunkčného ihriska
na slávnostnom otvorení nového školského roka 2022/2023.

Po odznení štátnej hymny sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Bajerov p.V. Mruz, ktorý zaželal veľa zdravia a úspechov v novom školskom roku nielen žiakom, ale aj

všetkým zamestnancom školy. Následne sa prihovoril riaditeľ školy PaedDr. M. Černaj, PhD.,
ktorý zvlášť privítal prvákov a ich rodičov. Oboznámil prítomných s personálnym
a organizačným zabezpečením školského roka. Poďakoval za prípravu priestorov a okolia
školy a zdôraznil, že našou snahou je aj naďalej skvalitňovať vyučovací proces a
modernizovať priestory školy. Poprial všetkým úspešný školský rok. Prítomným sa prihovoril
aj pán farár M. Ferčák.
Po otvorení školského roka sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi presunuli do tried na
prvú slávnostnú triednickú hodinu.

 

Oznam

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľ školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční

5. septembra 2022 o 7,20 hod. vo foajé školy.

Žiak je povinný pri nástupe do školy odovzdať písomné "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" osobne do rúk triedneho učiteľa alebo zákonný zástupca žiaka odovzdá elektronicky prostredníctvom EduPage.

Školský klub a školská jedáleň budú fungovať v riadnom režime od 6.9.2022.

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ školy

Školská jedáleň - informácie k novému školskému roku 2022/2023

Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Bajerov poskytuje správnu výživu a spôsob stravovania v súlade so všetkými normami a s prihliadnutím na spokojnosť žiakov, ďalších stravujúcich sa stravníkova a samozrejme aj zamestnancov školy. Zároveň sa náš personál snaží viesť detí k vytvoreniu si základných stravovacích návykov.

Prihlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy
• Prihlasovanie na stravu sa vykonáva prostredníctvom „ Zápisného lístku stravníka“
• Je možné vykonať osobne alebo telefonicky na tel. č. 051/778 32 37 u vedúcej ŠJ
• Rodič je povinný túto povinnosť splniť do 8:00 hod. príslušného pracovného dňa.
• Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.15 hod. do 11.45 hod. Ostatné dni musí byť stravník vyhlásený.

Úhrada stravného
• Je potrebné vykonať do 15. dňa príslušného mesiaca u vedúcej jedálne alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva na číslo účtu:
SK23 0200 0000 0016 3666 0551, KS: 0308,
• Do správy je potrebné uviesť celé meno stravníka (nie rodiča) a triedu
• Poplatky za stravné sú určené v zmysle VZN obce Bajerov.
• V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č.330/2009 sme zaradení do 2. finančného pásma.
• Preplatky sa odpočítavajú nasledujúci mesiac.

Cena stravného
• MŠ – 1,45. -€
• ZŠ – 1. stupeň – 1,15. -€
2. stupeň – 1,23. -€
• Zamestnanci – 1,33. -€

Výdaj jedál sa vykonáva v časovom rozmedzí :
Desiata 8:45 – 9:00 hod
Obed MŠ 11:30 – 12:00 hod
Obed ZŠ 12:00 – 13:30 hod.
Olovrant MŠ 14:15 – 14:30 hod

Ďalšie pokyny
• Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť.
• Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.
• Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Žiak rešpektuje príkazy pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.
• Podrobné informácie poskytne vedúca školskej jedálne.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Zápisný lístok stravníka.pdf)Zápisný lístok stravníka.pdf[ ]465 kB

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje
dňa 15. júna 2022 (streda)
riaditeľské voľno
žiakom 1. – 4. ročníka z organizačných a prevádzkových dôvodov.
Dňa 15. júna 2022 bude činnosť ŠKD mimo prevádzky.
Dňa 16. júna 2022 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín a činnosť ŠKD bude v riadnej prevádzke.

PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy