Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

O Z N A M

O Z N A M
Riaditeľ ZŠsMŠ Bajerov oznamuje zákonným zástupcom detí a žiakov, že
s účinnosťou od 1.1.2023
dochádza v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bajerov č. 2/2022 zo dňa 28.11.2022 k úprave príspevkov nasledovne:
MATERSKÁ ŠKOLA - výška príspevku 20 eur mesačne, pričom príspevok je splatný vopred do 15. dňa kalendárneho mesiaca.
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – výška príspevku 15 eur mesačne, pričom príspevok sa uhrádza vopred do 15. kalendárneho dňa mesiaca.
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – výška príspevku sa upravuje nasledovne:
Materská škola 2,10 eur/ deň
Žiaci 1. – 4. ročníka 1,70 eur/ deň
Žiaci 5. – 9. Ročníka 1,90 eur/ deň
S pozdravom
PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vážení rodičia, milí žiaci,

a je to tu!

Potešme na Vianoce neznámeho seniora v domove dôchodcov a naplňme KRABICE OD TOPÁNOK darčekmi, ale hlavne naše a ich srdcia LÁSKOU.

Ako na to?

Stačí pripraviť krabicu podľa pokynov na stránke www.kolkolasky.sk (viď. príloha) a odovzdať triednej učiteľke/učiteľovi v našej základnej škole. Krabice zbierame od 23.11.2022 do 5.12.2022 vrátane.

Vopred ďakujeme všetkým dobrosrdečným ľuďom, ktorí sa zapoja tento rok a umožnia nám tak urobiť tento svet trochu lepším.

Zbierku spúšťame oficiálne od pondelka!

Ď A K U J E M E!

Koľko lásky