Základná škola s materskou školou Bajerov

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje
dňa 15. júna 2022 (streda)
riaditeľské voľno
žiakom 1. – 4. ročníka z organizačných a prevádzkových dôvodov.
Dňa 15. júna 2022 bude činnosť ŠKD mimo prevádzky.
Dňa 16. júna 2022 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín a činnosť ŠKD bude v riadnej prevádzke.

PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy