Základná škola s materskou školou Bajerov

Opäť sme v škole

Opäť sme v školevod 2022 2023

Po dvojmesačných letných prázdninách – či boli dlhé alebo krátke, to nech už posúdi 
každý sám :) – sme sa v pondelok 5. septembra 2022 stretli v areáli multifunkčného ihriska
na slávnostnom otvorení nového školského roka 2022/2023.

Po odznení štátnej hymny sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Bajerov p.V. Mruz, ktorý zaželal veľa zdravia a úspechov v novom školskom roku nielen žiakom, ale aj

všetkým zamestnancom školy. Následne sa prihovoril riaditeľ školy PaedDr. M. Černaj, PhD.,
ktorý zvlášť privítal prvákov a ich rodičov. Oboznámil prítomných s personálnym
a organizačným zabezpečením školského roka. Poďakoval za prípravu priestorov a okolia
školy a zdôraznil, že našou snahou je aj naďalej skvalitňovať vyučovací proces a
modernizovať priestory školy. Poprial všetkým úspešný školský rok. Prítomným sa prihovoril
aj pán farár M. Ferčák.
Po otvorení školského roka sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi presunuli do tried na
prvú slávnostnú triednickú hodinu.