Základná škola s materskou školou Bajerov

O Z N A M

O Z N A M
Riaditeľ ZŠsMŠ Bajerov oznamuje zákonným zástupcom detí a žiakov, že
s účinnosťou od 1.1.2023
dochádza v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bajerov č. 2/2022 zo dňa 28.11.2022 k úprave príspevkov nasledovne:
MATERSKÁ ŠKOLA - výška príspevku 20 eur mesačne, pričom príspevok je splatný vopred do 15. dňa kalendárneho mesiaca.
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – výška príspevku 15 eur mesačne, pričom príspevok sa uhrádza vopred do 15. kalendárneho dňa mesiaca.
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – výška príspevku sa upravuje nasledovne:
Materská škola 2,10 eur/ deň
Žiaci 1. – 4. ročníka 1,70 eur/ deň
Žiaci 5. – 9. Ročníka 1,90 eur/ deň
S pozdravom
PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy