Základná škola s materskou školou Bajerov

Prihlášky na prijímacie skúšky

Minister školstva určil termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme rodičom žiakov končiacich plnenie povinnej školskej dochádzky na základnej škole, aby do 5. mája 2020 odovzdali podpísané prihlášky na strednú školu osobne:

obec Bajerov - Bc. Erik Mruz

obec Kvačany - Mgr. Monika Lučanská

obec Rokycany - Mgr. Lenka Bažaliková

obec Žipov - Bc Erik Mruz.

Zápisné lístky pre strednú školu si zákonný zástupca žiaka protolárne (podpisom na tlačivo školy) prevezme dňa 6. mája 2020 od vyššie uvedených kolegov.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020.