Základná škola s materskou školou Bajerov

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

            Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať:

1. Poštou alebo do schránky ZŠsMŠ  Bajerov - pri vchode do budovy,

2. Elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu,

3. Elektronickým formulárom (klinutím spustíte elektronický formulár)

4. Osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch školy.

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj  ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom školou.

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so  

   špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží:

1.potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

2.vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

3.rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

Riaditeľ školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.