Základná škola s materskou školou Bajerov

Znovuotvorenie materskej školy od 1. júna 2020

Zriaďovateľ školy a riaditeľ školy na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR o „Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“ zo dňa 18.5.2020 sa rozhodli:

  1. Vykonať prieskum záujmu zákonných zástupcov o návštevu materskej školy ich dieťaťom.
  2. Prieskum sa bude realizovať u zákonných zástupcov detí od 20. - 26. mája 2020.
  3. O výsledkoch prieskumu bude vedenie školy informovať zákonných zástupcov dňa 27.5.2020.
  4. Materská školu bude otvorená v riadnom režime od 1. júna 2020.
  5. Umiestniť dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.
  6. Dochádzku do materskej školy umožniť len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
  7. Deti budú prichádzať a odchádzať z materskej školy len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
  8. Pedagogický zamestnanec školy bude vykonávať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.
  9. Zákonný zástupca, alebo sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
  10. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.