Základná škola s materskou školou Bajerov

Znovuotvorenie školy od 1.6.2020

Zriaďovateľ školy a riaditeľ školy na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR o „Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ zo dňa 18.5.2020 sa  rozhodli:

  1. Vykonať prieskum záujmu zákonných zástupcov žiakov (prvý až štvrtý ročník) o umiestnenie žiaka do školy.
  2. Prieskum sa bude realizovať elektronicky (EduPage) u zákonných zástupcov žiakov uvedených ročníkov od 20. - 26.5.2020.
  3. O výsledkoch prieskumu bude vedenie školy informovať zákonných zástupcov dňa 27.5.2020.

Vzhľadom na personálne možnosti školy, ale hlavne vzhľadom na doterajšie pozitívne výsledky a spokojnosť rodičov a pedagógov s online výukou - žiaci piateho ročníka sa budú i naďalej vzdelávať online.