Základná škola s materskou školou Bajerov

ZMOS nám dal za pravdu

zmos.jpgBratislava – 11. septembra 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na situáciu v súvislosti so Základnou školou v obci Rokycany.

„V súčasnosti rezonuje v médiách problém medzi Základnou školou v Rokycanoch a jej zriaďovateľom obcou Rokycany. Starosta obce, ako oprávnený zástupca zriaďovateľa mal odvolať riaditeľku Základnej školy v Rokycanoch, ktorá otvorila 5. ročník v základnej škole bez súhlasu zriaďovateľa. K problému sa vyjadrilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, z ktorého pre verejnosť vyznelo, že takéto zriadenie 5.ročníka nevníma ako problém, lebo ide o neplnoorganizovanú základnú školu,“ konštatuje expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír a ďalej konštatuje: „Vzniknutá kauza vrhá negatívne svetlo na plnenie úloh miestnej územnej samosprávy v oblasti školstva a preto v záujme objektívnej informovanosti verejnosti je potrebné uviesť reálne fakty, ktoré majú silnú oporu v platnej legislatíve.“

Zdenko Krajčír ďalej zdôrazňuje: „Podľa informácií ZMOS, Základná škola v Rokycanoch je zaradená do siete ako Základná škola s ročníkmi prvého stupňa, teda s ročníkmi 1. až 4. Zriaďovaciu listinu školy vydáva zriaďovateľ pri dodržaní zákonnej povinnosti, že zriaďovacia listina musí uvádzať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi, ktoré sú uvedené v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete škôl a školských zariadení. Teda aj zriaďovacia listina má uvádzať údaj, že obec Rokycany zriaďuje Základnú školu v Rokycanoch s ročníkmi prvého stupňa. V súlade s dohodou o spoločnom školskom obvode základnej školy, žiaci druhého stupňa navštevujú druhý stupeň základnej školy v obci, s ktorou je dohoda uzatvorená, v tomto prípade obec Bajerov. K tejto povinnosti vydala obec Rokycany všeobecne záväzné nariadenie, ktoré stále platí a na základe ktorého boli žiaci vo veku druhého stupňa ZŠ prijatí do Základnej školy v Bajerove. Ak sa títo žiaci bez ospravedlnenie nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ v Bajerov, tak táto škola túto neúčasť musí vyhodnocovať.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska, svojská interpretácia vzniknutej skutočnosti, ale aj nedostatočná miera poznania komunálnej a školskej legislatívy vytvára mediálny obraz, ktorý primerane neodzrkadľuje realitu. Preto sa ZMOS k danej situácii vyjadrilo, čo Zdenko Krajčír, expert združenia na školstvo vníma ako dôvod na to, aby sa vzniknutá situácia v obci Rokycany uviedla na pravú mieru čím sa tiež môže predchádzať podobným situáciám, ktoré môže vzniknúť aj v inej samospráve.  

           

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS