Základná škola s materskou školou Bajerov

NAŠLI SME SI SPOLOČNÚ CESTU

Prvá vlna pandémie v marci 2020 zmenila celý tradičný systém vzdelávania a tým dala životu v ZŠ s MŠ Bajerov novú dimenziu...

Vedenie školy bolo nútené hľadať nové možnosti komunikácie so žiakmi, rodičmi a kolegami, aby sa čo najrýchlejšie zabezpečila organizácia vyučovania v nových podmienkach.

Ako škola sme sa tejto novej výzvy nezľakli a rýchlo sme hľadali spôsoby, ako sa adaptovať na novú situáciu. Hľadali a testovali sme nástroje na online výučbu, školili sa navzájom, zaškoľovali žiakov a rodičov, vychytávali chyby. Tak sme vytvorili systém výučby, ktorý s menšou obdobou využívame aj teraz počas druhej vlny pandémie.

Celková úroveň dištančnej formy vyučovania je výrazne ovplyvnená technickým zabezpečením potrebným pre prácu žiakov (rôzna kvalita IKT prostriedkov žiakov a najmä veľmi slabé internetové pripojenie), čo občas obmedzovalo možnosti online vyučovania cez aplikáciu Hangouts, teraz v druhej vlne prostredníctvom webexu Teams.

Pri komunikácií s niektorými žiakmi I. stupňa je používaná aj telefonická (napr. MESSENGER) a mailová komunikácia, úlohy pre žiakov II. stupňa sú zadávané cez systém Edupage.

Žiaci, ktorí nemajú možnosť pripojenia na internet, sú vzdelávaní prostredníctvom pracovných listov, ktoré sú im raz týždenne distribuované za pomoci terénnych a sociálnych pracovníčok v obci Rokycany.

Koordinácia systémov domácej práce žiakov a učiteľov ( najmä žiaci si spočiatku nevedeli prispôsobiť režim svojho pracovného dňa novej situácii) bola v druhej vlne pandémie už minimálnym problémom, nakoľko si pedagógovia i školská verejnosť zvykli pravidelne medzi sebou konzultovať a prípadné problémy hneď riešiť.

Preto sa hlavne žiakom so ZZ na I. stupni intenzívne venujú asistentky učiteľa; podľa možností pracujú s nimi na dennej báze, ostatným bez pripojenia na internet pravidelne raz týždenne posielajú rôzne pracovné listy, upravené podľa odporúčaní vyplývajúcich z ich konkrétnej diagnózy.

Napriek tomu, že sme neboli pripravení na dištančné (online) vyučovanie, sme ako škola túto neočakávanú a náročnú situáciu zvládli veľmi dobre.

Koronakríza nás naučila, že každá zmena sa dá spoločnými silami zvládnuť. I keď naša priama sociálna interakcia bola narušená, súdržnosť všetkých  pri dosiahnutí spoločného cieľa ostala nezmenená. Pomohla nám všetkým vycibriť si systém komunikácie so žiakmi, rodičmi a učiteľmi, nájsť nové, inovatívne spôsoby vzdelávania a tým rozvíjať svoje informatické zručnosti, kompetencie a v konečnom dôsledku nebáť sa popasovať s obrovskou výzvou, ktorá zmenila naše životy nielen v oblasti školstva.