Základná škola s materskou školou Bajerov

Obnovenie vyučovania od 8.2.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol takto:

S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú

1. obnovuje školské vyučovanie:

a) materských školách,

b) základných školách na prvom stupni,

c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

2. obnovuje prevádzku školských klubov detí.

Škola bude otvorená denne od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Vyučovanie bude začínať 7,20 hod.

Školské stravovanie je zabezpečené za prísnych hygienických predpisov.

V pondelok (v ostané dni náhodne) sa bude vykonávať ranný zdravotný filter (ranné meranie teploty žiakov) a každodenne povinná dezinfekcia rúk všetkých žiakov vstupujúcich do budovy pri vstupe do budovy (vedľa čítačky čipových kariet) automatickým zariadením s dezinfekčným prostriedkom.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa, resp. žiaka do materskej školy, resp. do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe) o tom, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých mu nenariadil karanténne opatrenie.

Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa.