Základná škola s materskou školou Bajerov

UPRAVENÉ VYUČOVANIE

Riaditeľstvo ZŠsMŠ Bajerov 96 v súlade s Uznesením   vlády č. 123/2021 zo dňa 28.2.2021 a rozhodnutia MŠVVaS SR zo dňa 2.3.2021 (zverejnené 3.3.2021) a po konzultácii so zriaďovateľom školy mení vyučovanie v zmysle uvedených opatrení od 8.3.2021 (pondelok) nasledovne:

Prezenčná forma vyučovania bude zabezpečená pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, ktorých rodičia nepatria len do kritickej infraštruktúry, ale aj pre deti policajtov, predavačov, učiteľov v materských školách, cestárov, zamestnancov odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. Sú to zamestnanci s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Do tejto kategórie - obaja patriaci rodičia - sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa o nevyhnutnom prezenčnom výkone práce (v prílohe), ktoré odovzdajú triednym učiteľkám od zajtra 4.3.2021 - do pondelka 8.3.2021.

Prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 2. stupňa ZŠ (špeciálne triedy a skupiny 5 +1), ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému online vzdelávaniu ostáva v platnosti.

2.

Žiadame zákonných zástupcov do 4.3.2021 do 14,00 hod. vykonať prihlásenie svojho dieťaťa do ŠKD a školskej jedálne. Prevádzka aj týchto zariadení bude zabezpečená.

3.

Podmienka, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní ostáva v platnosti.

Triedny učiteľ overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.