Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Dňa 6. apríla 2022sa uskutoční celoslovenské testovanie

žiakov

9. ročníka základných škôl pod názvom

Testovanie 9  2022

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka. 

Žiaci  budú testovaní z predmetov 

matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

Informácie k Testovaniu 9  2022 nájdete 

na stránke www.nucem.sk.

2% pre Občianske združenie Pukavica pri ZŠsMŠ Bajerov 96

Vážení rodičia, milí sponzori a darcovia! 

Obdobie podávania daňových priznaní je už tu, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2021 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 

2 % zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu PUKAVICA v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. 

Vzhľadom k prerušeniu vyučovania v školách navrhujeme darcom 2% pre našu školu, aby Vyhlásenie k dani s Potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti odovzdali najneskôr do 30. apríla /doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska/ alebo obidva dokumenty odovzdajte na sekretariáte školy do 21. apríla 2022. 

Členovia Správnej rady O.Z. PUKAVICA pri ZŠsMŠ Bajerov 96 odovzdajú tlačivá na Daňový úrad v Prešove. 

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu našich žiakov. 

Ďakujeme! 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Príloha: Tlačivo Vyhlásenie k dani 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (V2Pv21_V.pdf)V2Pv21_V.pdf[ ]61 kB

Vyhláška ÚVZ SR č. 3/2022

Vzhľadom na ďalšiu novú vyhlášku ÚVZ SR č. 3/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vám dávame do pozornosti nasledujúce informácie:

  • Žiak základnej školy má podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR (od 17.1.2022) v priestoroch školy stále povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom.
  • Povinnosť sa NEVZŤAHUJE na:

a) deti do 6 rokov veku,

b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,

c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra

d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

  • V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma.

Povinnosťou rodiča/zákonného zástupcu je:

• oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,

• kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Ag test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (ďalej iba MOM) a stanoví ďalší postup.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.

Nástup do školy

Riaditeľstvo školy oznamuje, že prezenčné vyučovanie sa začne

                           v pondelok 10. januára 2022.

Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu. V škole sa budeme riadiť podľa Školského semaforu.


1. Doporučujeme každé dieťa otestovať antigénovým testom pred nástupom do

   školy (2x týždenne - streda nedeľa).

2. Zákonný zástupca žiaka prekladá v pondelok 10.1.2022 písomné vyhlásenie o

     bezpríznakovosti (prostredníctvom EduPage, resp.písomne - príloha).

3. Rúška sú v škole povinné.

4. Vstup do budovy podľa zaužívaných pravidiel (1.st. hlavný vchod; 2.st. zadný

   vchod).

5. Školský klub a školská jedáleň fungujú v riadnom režime.

Vianoce

IMG-bd51fb33563e6806504850fc7edbb6c6-V.jpg

OZNAM

1.
Riaditeľstvo ZŠsMŠ Bajerov oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov, že na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.12.2021, číslo: 2021/21911:2-A1810 žiaci druhého stupňa

                                                       od 13.12.2021 – do 17.12.2021


budú mať dištančné vzdelávanie. Rozvrh bol publikovaný na EduPage aj prostredníctvom triednych učiteľov.
Žiaci piateho ročníka budú mať 12 hodín týždenne.
Žiaci šiesteho až deviateho ročníka budú mať 15 hodín týždenne.
2.
Žiaci prvého stupňa budú mať v týždni od 13.12. – do 17.12.2021 prezenčné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh je publikovaný na EduPage aj prostredníctvom triednych učiteliek.
3.
Školský klub detí bude mať prevádzku v sprísnenom režime:
I. oddelenie - žiaci prvého a štvrtého ročníka – vychovávateľka p. Mgr. Timočková.
II. oddelenie – žiaci druhého ročníka - vychovávateľka p. Mgr. Miščíková.
III. oddelenie - žiaci tretieho ročníka - vychovávateľka p. Mgr. Gumanová.

Prevádzka školského klubu:
I. oddelenie - žiaci prvého a štvrtého ročníka – do 15,00 hod.
II. oddelenie – žiaci druhého ročníka - do 16,00 hod.
III. oddelenie - žiaci tretieho ročníka - do 15,00 hod.
4.
Materská škola je v riadnej prevádzke.
5.
Školská jedáleň je v prevádzke len pre žiakov prezenčnej formy vzdelávania.