Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Jarná škola

 Vedenie školy na podnet  MŠVVaŠ SR organizovalo  v dňoch  01. – 11.02.2021 prieskum záujmu o tzv. Jarnú školu. 

Jarná škola – v čase jarných prázdnin - mala  podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemajú prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu

Prieskumu sa zúčastnilo:  47 zákonných zástupcov našich žiakov. 

Nezáujem o jarnú školu:  37 zákonných zástupcov našich žiakov. 

Záujem o jarnú školu:      10 zákonných zástupcov ( z rôznych ročníkov; všetci žiaci aktívne  sa zúčastňujúci online vzdelávania) 

Na základe podkladov získaných od zákonných zástupcov našich žiakov a po konzultácii so zriaďovateľom našej školy sa

„Jarná škola“ neuskutoční. 

Obnovenie vyučovania od 8.2.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol takto:

S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú

1. obnovuje školské vyučovanie:

a) materských školách,

b) základných školách na prvom stupni,

c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

2. obnovuje prevádzku školských klubov detí.

Škola bude otvorená denne od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Vyučovanie bude začínať 7,20 hod.

Školské stravovanie je zabezpečené za prísnych hygienických predpisov.

V pondelok (v ostané dni náhodne) sa bude vykonávať ranný zdravotný filter (ranné meranie teploty žiakov) a každodenne povinná dezinfekcia rúk všetkých žiakov vstupujúcich do budovy pri vstupe do budovy (vedľa čítačky čipových kariet) automatickým zariadením s dezinfekčným prostriedkom.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa, resp. žiaka do materskej školy, resp. do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe) o tom, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých mu nenariadil karanténne opatrenie.

Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa.

Návrat do školy od 8.2.2021

Na základe dnes MŠVVŠ SR zverejneného materiálu „Návrat do škôl 2021“ a po mimoriadnom stretnutí starostov patriacich do školského obvodu ZŠsMŠ Bajerov oznamujeme nasledovné:

V zmysle uvedeného materiálu ministerstva školstva pre umiestnenie dieťaťa v materskej škole, žiaka na prvý stupeň základnej školy a žiaka druhého stupňa základnej školy, ktorý nemá možnosť sa dištančne vzdelávať

od 8.2.2021 je podmienkou negatívny test zákonného zástupcu.

Negatívny testom sa musí preukázať aj rodič a žiak 2. stupňa ZŠ, ktorý nemá možnosť sa dištančne vzdelávať.

Starostovia našich obcí sa teraz dohodli, že testovanie zákonných zástupcov detí a žiakov našej školy sa uskutoční:

v nedeľu 7. februára 2021 od 8,00 – do 10,00 hod. v obci Rokycany.

Tohto testovania sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka (minimálne jeden) z obcí Rokycany, Bajerov, Kvačany a Žipov.

Testovania sa zúčastnia aj žiaci a rodičia žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí nemajú možnosť sa dištančne vzdelávať.

Zákonný zástupca dieťaťa (materská škola) z obce Brežany sa testuje vo svojej obci

v piatok 5.2.2021 od 18,00 – 19,00 hod.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (navrat-do-skol-od-8.2.2021.png)navrat-do-skol-od-8.2.2021.png[ ]351 kB

NAŠLI SME SI SPOLOČNÚ CESTU

Prvá vlna pandémie v marci 2020 zmenila celý tradičný systém vzdelávania a tým dala životu v ZŠ s MŠ Bajerov novú dimenziu...

Vedenie školy bolo nútené hľadať nové možnosti komunikácie so žiakmi, rodičmi a kolegami, aby sa čo najrýchlejšie zabezpečila organizácia vyučovania v nových podmienkach.

Ako škola sme sa tejto novej výzvy nezľakli a rýchlo sme hľadali spôsoby, ako sa adaptovať na novú situáciu. Hľadali a testovali sme nástroje na online výučbu, školili sa navzájom, zaškoľovali žiakov a rodičov, vychytávali chyby. Tak sme vytvorili systém výučby, ktorý s menšou obdobou využívame aj teraz počas druhej vlny pandémie.

Celková úroveň dištančnej formy vyučovania je výrazne ovplyvnená technickým zabezpečením potrebným pre prácu žiakov (rôzna kvalita IKT prostriedkov žiakov a najmä veľmi slabé internetové pripojenie), čo občas obmedzovalo možnosti online vyučovania cez aplikáciu Hangouts, teraz v druhej vlne prostredníctvom webexu Teams.

Pri komunikácií s niektorými žiakmi I. stupňa je používaná aj telefonická (napr. MESSENGER) a mailová komunikácia, úlohy pre žiakov II. stupňa sú zadávané cez systém Edupage.

Žiaci, ktorí nemajú možnosť pripojenia na internet, sú vzdelávaní prostredníctvom pracovných listov, ktoré sú im raz týždenne distribuované za pomoci terénnych a sociálnych pracovníčok v obci Rokycany.

Koordinácia systémov domácej práce žiakov a učiteľov ( najmä žiaci si spočiatku nevedeli prispôsobiť režim svojho pracovného dňa novej situácii) bola v druhej vlne pandémie už minimálnym problémom, nakoľko si pedagógovia i školská verejnosť zvykli pravidelne medzi sebou konzultovať a prípadné problémy hneď riešiť.

Preto sa hlavne žiakom so ZZ na I. stupni intenzívne venujú asistentky učiteľa; podľa možností pracujú s nimi na dennej báze, ostatným bez pripojenia na internet pravidelne raz týždenne posielajú rôzne pracovné listy, upravené podľa odporúčaní vyplývajúcich z ich konkrétnej diagnózy.

Napriek tomu, že sme neboli pripravení na dištančné (online) vyučovanie, sme ako škola túto neočakávanú a náročnú situáciu zvládli veľmi dobre.

Koronakríza nás naučila, že každá zmena sa dá spoločnými silami zvládnuť. I keď naša priama sociálna interakcia bola narušená, súdržnosť všetkých  pri dosiahnutí spoločného cieľa ostala nezmenená. Pomohla nám všetkým vycibriť si systém komunikácie so žiakmi, rodičmi a učiteľmi, nájsť nové, inovatívne spôsoby vzdelávania a tým rozvíjať svoje informatické zručnosti, kompetencie a v konečnom dôsledku nebáť sa popasovať s obrovskou výzvou, ktorá zmenila naše životy nielen v oblasti školstva.

Súťaž v anglickom jazyku- ELEsparks- 2. časť 2020/2021

Dňa 13.1.2021 sa žiaci IX.A zúčastnili 2. časti online súťaže , ktorú organizuje

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) v anglickom jazyku ELE sparks pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl.

Pod ´krycím ´menom družstva BAJEROVČANIA sa do nej aktívne opäť zapojili a svoje vedomosťami prispeli Adelka Vašková, Adam Vida a Adrián Mruz.

Online test pozostával zo 45 otázok, ktoré mali súťažiaci zvládnuť v časovom horizonte 60 minút.

Test pozostával z gramatickej časti, slovnej zásoby formou opisu, čítania a počúvania s porozumením.

Tentokrát naši deviataci zabojovali svojimi vedomosťami ešte lepšie a dosiahli po vyhodnotení testu 99,1 %, k čomu im srdečne BLAHOŽELÁME!

Tešíme sa z dosiahnutého výsledku a veríme v postup do školského kola na SPŠE.

Nebuď otrok drog

Naša škola sa zapojila do súťaže Nebuď otrok drog. Organizátorom súťaže je Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. a II. stupňa základných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja.

Opýtaj sa hviezdy: Ondrej Kandráč