Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Vianočná burza

Vianočná burza20181206_112127.jpg

Žiaci piateho až ôsmeho ročníka sa pričinili o krásu a bohatosť našej vianočnej burzy. Vložili do výroby vianočných svietnikov svoju šikovnosť a kreativitu, aby aj oni tak prispeli k pokojnej atmosfére domova počas Vianoc.

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť47577849_326857867919496_270305708098977792_n[1].jpg

            Dňa 7.12.2018 sa realizovala na našej škole 1.časť kurzu EURO, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 1.a 2.stupňa.

E= euro, U= úspech, R= rozum, O= obchod.

            Cieľom projektu bolo žiakom nielen vysvetliť jednotlivé  názvy z oblasti finančného trhu, ale hlavne ich naučiť správne hospodáriť s financiami.

Naším heslom je:

„Nestačí peniaze a majetok vlastniť, ale je potrebné vedieť s nimi ďalej správne hospodáriť.“

A túto cestu sme sa snažili ukázať našim žiakom. V rámci projektu sa uskutočnilo aj rozhlasové vysielanie na tému Význam finančnej gramotnosti a beseda o Vývoji peňazí.

Druhá časť kurzu sa uskutoční v júni 2019.

Historicky prvá imatrikulácia prvákov

Historicky prvá imatrikulácia prvákovIMG_0659.JPG

            V piatok 16. novembra 2018 sa v našej škole konala historicky prvá imatrikulácia žiakov prvého ročníka.

            Na príprave i realizácii tejto významnej a slávnostnej udalosti sa podieľala žiacka školská rada pod vedením koordinátorky – p. uč. J. Minaríčkovej, v spolupráci s vedením školy, triednou učiteľkou i ostatnými vyučujúcimi.

            Skôr než boli prváci slávnostne pasovaní za riadnych žiakov našej školy a stali sa členmi cechu žiackeho, museli preukázať svoje vedomosti a zručnosti z matematiky, prírodovedy a cudzieho jazyka. Predviedli aj svoje spevácke umenie.

            Vedenie školy oceňuje, že slávnostné „Sľubujem!“ zaznelo aj za prítomnosti zákonných zástupcov žiakov, starých rodičov i rodinných známych zo zahraničia.

            Veríme, že si prváci i všetci prítomní odniesli z tejto udalosti pekné dojmy, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

Logo školy

Logo školyIMG_0716.JPG

Základná škola s materskou školou v Bajerove novým školským rokom nasmerovala svoju trajektóriu smerom k modernej vzdelávacej inštitúcii.

Škola má k tomu všetky predpoklady -šikovných žiakov, oduševnených pedagogických zamestnancov, skúsený manažment školy, podporu rodičov žiakov, zriaďovateľa školy a vedení samospráv zo spádových obcí patriacich do školského obvodu.

Riaditeľ školy začiatkom školského roka vyhlásil súťaž o logo školy. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci, pedagógovia i rodičia. Počet zapojených jednotlivcov príjemne prekvapil žiacku školskú radu, ktorá vybrala 15 najkrajších návrhov. Následne celý pedagogický kolektív určil poradie vybraných návrhov.

Riaditeľ školy pred historicky prvou imatrikuláciou žiakov prvého ročníka ocenil všetkých, ktorí sa zapojili do výzvy a prezentoval víťazné logo školy, ktoré od tohto dňa sa bude oficiálne používať.

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám2018-11-19 12.03.07.jpg

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám (19. – 23.11.2018) sa na našej škole traduje organizovať aktivity so zámerom upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré napomáhajú znižovaniu dopytu po drogách. Aj z tohto dôvodu bola pre žiakov pripravená rozhlasová relácia, nástenka k danej téme a žiaci jednotlivých tried vytvorili plagáty – Drogy očami žiakov.

Poznaj svoje mesto Prešov

Poznaj svoje mesto Prešov - súťažp5.jpg

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov dňa 23.10.2018 v  rámci dní PSK organizovala súťaž Poznaj svoje mesto, ktorej sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy. Súťažné úlohy boli zamerané na nájdenie zaujímavých historických objektov, pamätných tabúľ mesta a riešení hádaniek.Súťažilo sa o čas, ale zároveň sa hodnotilo aj splnenie úloh. Objekty, ktoré bolo potrebné nájsť sa nachádzali v časti Hlavnej ulice od Tesca po Bosákovu banku, od Floriánovej brány po Konštantínovu ulicu. Cieľom súťaže bolo spoznať mesto Prešov a pritom sa nestratiť. Za účasť v súťaži sme boli odmenení diplomami.