Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Kloktacie PCR testy a antigénové samotesty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na začiatku septembra umožnilo aj našim žiakom jednorazové testovanie kloktacími PCR testami, ktorých rodičia prejavili  záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Testovanie kloktacími PCR testami bolo dobrovoľné. 

Ministerstvo školstva  umožnilo  aj antigénové samotestovanie žiakov  v domácom prostredí dvakrát týždenne.    

Na základe výsledkov prieskumu sme zistili, že zákonní zástupcovia našich žiakov prejavili záujem o kloktacie PCR testy a antigénové samotesty pre  53% žiakov školy.  Vedeniu školy sa podarilo zabezpečiť testy pre všetkých žiakov. 

Ešte väčšiu radosť máme z toho, že všetky kloktacie PCR testy žiakov boli negatívne a aj antigénové samotesty našich žiakov, ktorých rodičia nám výsledky dobrovoľne nahlásili sú doposiaľ negatívne.

Začíname nový školský rok

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo vo štvrtok 2. 9.. 2021 v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

            Po odznení štátnej hymny si žiaci vypočuli príhovor ministra školstva. Následne sa prihovoril riaditeľ školy, ktorý zvlášť privítal prvákov a ich rodičov. Oboznámil prítomných s organizačným a personálnym zabezpečením školského roka a poprial veľa úspechov. Poďakoval p. školníkovi Bartkovi za vykonanú prácu. Na záver sa milým slovom prihovoril p. farár Ferčák.

Otvorenie školského roka 2021/2022

1.

Vedenie školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov a našim žiakom, že stretnutie triednych učiteľov a žiakov pred slávnostným otvorením školského roka sa uskutoční podľa ročníkov o 7,20 hod. pred budovou školy (na tenisovom ihrisku – za priaznivého počasia).

Pri nástupe je žiak povinný odovzdať do rúk triedneho učiteľa „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.1), alebo jeho odovzdanie zabezpečí zákonný zástupca žiaka elektronicky prostredníctvom aplikácie EduPage.

Vstup do budovy školy je povolený len rodičom prvákov s vyplneným tlačivom (príloha č. 2).

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční

2. septembra 2021 o 7,30 hod. v triedach.

Vstup do budovy školy len s rúškom!

2.

Organizácia vyučovania – piatok 3.9.2021

Vstup do budovy školy len s rúškom!

Zariadenie školského  stravovania (školská jedáleň) od 3.9.2021 (piatok) zabezpečuje stravovanie žiakov (zápisný lístok - príloha č. 3).

Školský klub bude v prevádzke od 3.9.2021.

3.

Od pondelka 6.9.2021 prebieha riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín v každom ročníku.

Vstup do budovy školy len s rúškom!

Testovanie 9 prebehne na reprezentatívnej vzorke

Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka (T9 2021) známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

Vo vzorke budú zastúpené školy z celého Slovenska, mestské aj obecné školy, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, veľké aj malé školy. 

Monitoring sa na vybraných školách uskutoční od 31. mája do 11. júna 2021. 

Škola si bude môcť v rámci týchto dvoch týždňov flexibilne vybrať termín podľa jej potrieb. „Žiaci budú tiež vyplňovať dotazník, cez ktorý chceme zistiť ich názory a skúsenosti s dištančným vzdelávaním v tomto roku. Na základe odpovedí žiakov získame dôležité informácie, ktoré nám umožnia vyhodnotiť dištančné vzdelávanie v posledných mesiacoch,“ uviedol minister školstva.

ISIC

Základná škola s materskou školou Bajerov ponúka možnosť objednania a zakúpenia karty ISIC/EURO<26, ktorá  je multifunkčným preukazom dostupným pre žiakov stredných a základných škôl vo veku od 6 rokov.

Od 1.6.2021 je možné si kartu:

A. zakúpiť ako novú( tí z Vás, ktorí ju ešte nemáte)

B. predĺžiť ( zakúpením známky)

C. zaaktivovať čip na dopravu

A. Nová karta ISIC/ EURO<26 stojí 20 eur a zahŕňa zľavy do obchodov ako aj zľavy na dopravu. K novej karty je potrebné zabezpečiť aj fotku žiaka ( rozmer 25x25 mm).

B. Tí z Vás, ktorí už kartu máte , predĺženie karty( aby ste mohli využívať zľavy napr. v kinách, obchodoch... viac info na https://isic.sk/zlavy-na-slovensku/) , stojí 10 eur. Následne Vám bude doručená nová známka na školu, ktorú si každý žiak vyzdvihne v škole. (viac info na https://isic.sk/zlavy-na-slovensku)

C.V prípade, že máte záujem len o využívanie zliav na dopravu( autobusy, vlaky, mhd..), je potrebné zaslať sms v cene 3 eur podľa návodu na stránke https://isic.sk/aktivacia-dopravy-pocas-prazdnin/. (Sms je potrebné zaslať až po obdržaní karty a následne musí byť karta priložená k terminálu v škole, až potom je možné uplatniť zľavy na cestovnom).

Kontaktná osoba v prípade záujmu či už o novú kartu, jej predĺženie alebo len zaktivovanie čipu je  Mgr. A.Kupská.

Svoj záujem môžete vyjadriť formou správy do Edupage do 4.6.2021. V takomto prípade Vám bude objednaný preukaz( známka) a doručený na adresu školy.

Všetky informácie získate aj na webovej stránke www. isic.sk

Obnovené vyučovanie od 19.4.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie

Prezenčne:

  • Materské školy, špeciálne materské školy, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,
  • Základné školy– I. stupeň a II. stupeň len končiace ročníky (okrem "čiernych" okresov) a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,
  • Špeciálne základné školy,
  • Základné školy pri zdravotníckych zariadeniach,
  • Jazykové školy – len pre konanie štátnej jazykovej skúšky.

Dištančne:

  • ZŠ – II. stupeň (žiaci iných ako končiacich ročníkov) a žiaci končiacich ročníkov základných škôl v "čiernom" okrese,
  • ZUŠ – okrem žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov),
  • Jazykové školy-okrem konania štátnej jazykovej skúšky (tie je možné vykonávať prezenčne).

Príloha – čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 1 stupeň – 11C, 2 stupeň – 8A.  

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (1_stupen_11C.pdf)1_stupen_11C.pdf[ ]689 kB
Stiahnuť tento súbor (2_stupen_8A.pdf)2_stupen_8A.pdf[ ]691 kB