Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Bajerov riaditeľské voľno v dňoch

22. – 23. októbra 2020 (štvrtok – piatok).

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Riaditeľské voľno.pdf)Riaditeľské voľno.pdf[ ]386 kB

ZMOS nám dal za pravdu

zmos.jpgBratislava – 11. septembra 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na situáciu v súvislosti so Základnou školou v obci Rokycany.

„V súčasnosti rezonuje v médiách problém medzi Základnou školou v Rokycanoch a jej zriaďovateľom obcou Rokycany. Starosta obce, ako oprávnený zástupca zriaďovateľa mal odvolať riaditeľku Základnej školy v Rokycanoch, ktorá otvorila 5. ročník v základnej škole bez súhlasu zriaďovateľa. K problému sa vyjadrilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, z ktorého pre verejnosť vyznelo, že takéto zriadenie 5.ročníka nevníma ako problém, lebo ide o neplnoorganizovanú základnú školu,“ konštatuje expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír a ďalej konštatuje: „Vzniknutá kauza vrhá negatívne svetlo na plnenie úloh miestnej územnej samosprávy v oblasti školstva a preto v záujme objektívnej informovanosti verejnosti je potrebné uviesť reálne fakty, ktoré majú silnú oporu v platnej legislatíve.“

Zdenko Krajčír ďalej zdôrazňuje: „Podľa informácií ZMOS, Základná škola v Rokycanoch je zaradená do siete ako Základná škola s ročníkmi prvého stupňa, teda s ročníkmi 1. až 4. Zriaďovaciu listinu školy vydáva zriaďovateľ pri dodržaní zákonnej povinnosti, že zriaďovacia listina musí uvádzať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi, ktoré sú uvedené v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete škôl a školských zariadení. Teda aj zriaďovacia listina má uvádzať údaj, že obec Rokycany zriaďuje Základnú školu v Rokycanoch s ročníkmi prvého stupňa. V súlade s dohodou o spoločnom školskom obvode základnej školy, žiaci druhého stupňa navštevujú druhý stupeň základnej školy v obci, s ktorou je dohoda uzatvorená, v tomto prípade obec Bajerov. K tejto povinnosti vydala obec Rokycany všeobecne záväzné nariadenie, ktoré stále platí a na základe ktorého boli žiaci vo veku druhého stupňa ZŠ prijatí do Základnej školy v Bajerove. Ak sa títo žiaci bez ospravedlnenie nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ v Bajerov, tak táto škola túto neúčasť musí vyhodnocovať.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska, svojská interpretácia vzniknutej skutočnosti, ale aj nedostatočná miera poznania komunálnej a školskej legislatívy vytvára mediálny obraz, ktorý primerane neodzrkadľuje realitu. Preto sa ZMOS k danej situácii vyjadrilo, čo Zdenko Krajčír, expert združenia na školstvo vníma ako dôvod na to, aby sa vzniknutá situácia v obci Rokycany uviedla na pravú mieru čím sa tiež môže predchádzať podobným situáciám, ktoré môže vzniknúť aj v inej samospráve.  

           

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Otvorenie školského roka 2020-2021

Oznamujem zákonným zástupcom našich žiakov, že slávnostné otvorenie

školského roka 2020-2021 sa uskutoční

dňa 2. septembra 2020 (streda) o 7,30 hod.

v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

Športový deň tried

a2.jpg

25.6.2020 mali naši žiaci Športový deň tried. Žiaci sa postupne po triedach presunuli spolu so svojimi triednymi učiteľmi na svoje vopred určené stanovištia. Pri presune dodržiavali odstup v 10 minútových intervaloch. Prví išli deviataci, ktorí pripravili podmienky na športovanie a opekanie. Žiaci z triedy súťažili medzi sebou. Futbal, volejbal, vybíjaná a hry so švihadlami boli v každej časti futbalové ihriska.  Pri ohnisku sa triedy tiež zodpovedne striedali. 

Počasie nám prialo. Unavení pohybovými aktivitami sa  žiaci taktiež v odstupoch vrátili do školy.

Športu zdar!!