Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

OZNAM

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že po konzultácii

s RÚVZ v Prešove a zriaďovateľom školy

žiaci 1. stupňa a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ZŠsMŠ Bajerov

nastúpia do školy po mimoriadnych školských  prázdninách

10. novembra 2020 /utorok/.

 Škola bude fungovať v riadnom režime ( materská škola, školská jedáleň,  školský klub detí) za dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Výučba sa bude realizovať prezenčne podľa riadneho rozvrhu (začiatok vyučovania 7,20 hod.)                  

Žiaci 2. stupňa pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou prostredníctvom  OFFICE 365 - Teams.

Rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie  ostáva nezmenený.

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Po konzultácii z Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove a zriaďovateľom školy oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov prvého stupňa, že zriaďovateľ školy na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie na škole doporučil riaditeľovi školy pokračovať v dištančnej forme vzdelávania pre žiakov prvého stupňa

v utorok 3.11. - štvrtok 5. 11. 2020

Zmena termínu jesenných prázdnin

Z dôvodu celoplošného testovania upravuje MŠVVaŠ SR termín jesenných prázdnin:

piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020.

  Okrem jesenných prázdnin budú mimoriadne školské prázdniny:

piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020.

Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou

od 26. októbra do 27. novembra

prechádza 2. stupeň základnej školy na dištančnú formu vzdelávania.

Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

Organizácia vyučovania - 1. stupeň základnej školy

Žiaci 1. stupňa základnej školy na základe odporúčania RÚVZ Prešov sa budú v termíne od 26.10. - 29.10.2020 vyučovať online formou. Od 3. novembra 2020 predpokladáme, že žiaci prvého stupňa sa budú vyučovať prezenčnou formou.

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Bajerov riaditeľské voľno v dňoch

22. – 23. októbra 2020 (štvrtok – piatok).

PaedDr. Milan Černaj, PhD.

riaditeľ školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Riaditeľské voľno.pdf)Riaditeľské voľno.pdf[ ]386 kB