Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Prihlášky na prijímacie skúšky

Minister školstva určil termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme rodičom žiakov končiacich plnenie povinnej školskej dochádzky na základnej škole, aby do 5. mája 2020 odovzdali podpísané prihlášky na strednú školu osobne:

obec Bajerov - Bc. Erik Mruz

obec Kvačany - Mgr. Monika Lučanská

obec Rokycany - Mgr. Lenka Bažaliková

obec Žipov - Bc Erik Mruz.

Zápisné lístky pre strednú školu si zákonný zástupca žiaka protolárne (podpisom na tlačivo školy) prevezme dňa 6. mája 2020 od vyššie uvedených kolegov.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020.

2% pre Občianske združenie Pukavica pri ZŠ s MŠ Bajerov 96

Vážení rodičia,

obdobie podávania daňových priznaní je už tu, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2019 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu PUKAVICA v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu.

Tlačivo Vyhlásenie k dani: Vyhlásenie v prílohe editovateľné - vyplniť údaje OZ Pukavica

oddiel.jpg

Vzhľadom k prerušeniu vyučovania v školách navrhujeme darcom 2% pre našu školu, aby Vyhlásenie k dani s Potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti v zalepenej obálke odovzdali do schránok, resp. osobne týmto kolegom:

obce Bajerov - Bc. Erik Mruz

obec Kvačany - Mgr. Monika Lučanská

obec Brežany - Mgr. Mária Gumanová

obec Rokycany - Mgr. Lenka Bažaliková

obec Žipov - Anna Dúbravská

Termín: do 28. apríla 2020

Členovia Správnej rady O.Z. PUKAVICA pri ZŠsMŠ Bajerov 96 odovzdajú tlačivá na Daňový úrad v Prešove.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu našich žiakov.

Ďakujeme!

Veľkonočné prázdniny

V zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR pre školský rok 2019/2020:

Posledný deň vyučovania (elektronickej formy) pred začiatkom prázdnin:

8. apríl 2020 (streda)

Veľkonočné prázdniny:     9. apríl – 14. apríl 2020

Začiatok elektronickej formy vyučovania po prázdninách - 15. apríl 2020 (streda) podľa rozvrhu počas prerušenia vyučovania oznámeného prostredníctvom EduPage

CPPPaP Prešov - informácia k školskej spôsobilosti

Vážení rodičia.

V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

v CPPPaP Prešov (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

  1. Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle: https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;
  2. Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte;
  3. Využite mailovú adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. na objednanie sa.

Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7, budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

Oznam

Riaditeľ ZŠ s MŠ Bajerov na základe tlačovej besedy (24.3.2020) ministra školstva Branislava Grӧhlinga oznamuje i touto formou rodičom a žiakom nasledovné:

1. Od 30. marca 2020 sa prerušuje vyučovanie až do odvolania.

2. Testovanie - 9 (testovanie žiakov deviateho ročníka) pre šk. rok 2019/2020 sa ruší.

3. Zápis do 1. ročníka základnej školy od 15.4. - 30.4.2020 - bez osobnej prítomnosti žiaka. Zápis vykonajú rodičia elektronicky. Prihláška je na web. stránke školy.

4. Prihlášky na stredné školy - odoslané do 15. mája 2020 - bez potvrdenia lekárom.

5. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

6. Zápis do materskej školy od 30. apríla - 31. mája 2020. Bez potvrdenia lekára, režim adaptačného pobytu dieťaťa.

7. Vysielanie pre žiakov denne v STV na 2 programe od 9,15 h. do 11,00 h.

                                                                                              PaedDr. Milan Černaj, PhD.