Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

ZMOS nám dal za pravdu

zmos.jpgBratislava – 11. septembra 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na situáciu v súvislosti so Základnou školou v obci Rokycany.

„V súčasnosti rezonuje v médiách problém medzi Základnou školou v Rokycanoch a jej zriaďovateľom obcou Rokycany. Starosta obce, ako oprávnený zástupca zriaďovateľa mal odvolať riaditeľku Základnej školy v Rokycanoch, ktorá otvorila 5. ročník v základnej škole bez súhlasu zriaďovateľa. K problému sa vyjadrilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, z ktorého pre verejnosť vyznelo, že takéto zriadenie 5.ročníka nevníma ako problém, lebo ide o neplnoorganizovanú základnú školu,“ konštatuje expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír a ďalej konštatuje: „Vzniknutá kauza vrhá negatívne svetlo na plnenie úloh miestnej územnej samosprávy v oblasti školstva a preto v záujme objektívnej informovanosti verejnosti je potrebné uviesť reálne fakty, ktoré majú silnú oporu v platnej legislatíve.“

Zdenko Krajčír ďalej zdôrazňuje: „Podľa informácií ZMOS, Základná škola v Rokycanoch je zaradená do siete ako Základná škola s ročníkmi prvého stupňa, teda s ročníkmi 1. až 4. Zriaďovaciu listinu školy vydáva zriaďovateľ pri dodržaní zákonnej povinnosti, že zriaďovacia listina musí uvádzať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi, ktoré sú uvedené v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete škôl a školských zariadení. Teda aj zriaďovacia listina má uvádzať údaj, že obec Rokycany zriaďuje Základnú školu v Rokycanoch s ročníkmi prvého stupňa. V súlade s dohodou o spoločnom školskom obvode základnej školy, žiaci druhého stupňa navštevujú druhý stupeň základnej školy v obci, s ktorou je dohoda uzatvorená, v tomto prípade obec Bajerov. K tejto povinnosti vydala obec Rokycany všeobecne záväzné nariadenie, ktoré stále platí a na základe ktorého boli žiaci vo veku druhého stupňa ZŠ prijatí do Základnej školy v Bajerove. Ak sa títo žiaci bez ospravedlnenie nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ v Bajerov, tak táto škola túto neúčasť musí vyhodnocovať.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska, svojská interpretácia vzniknutej skutočnosti, ale aj nedostatočná miera poznania komunálnej a školskej legislatívy vytvára mediálny obraz, ktorý primerane neodzrkadľuje realitu. Preto sa ZMOS k danej situácii vyjadrilo, čo Zdenko Krajčír, expert združenia na školstvo vníma ako dôvod na to, aby sa vzniknutá situácia v obci Rokycany uviedla na pravú mieru čím sa tiež môže predchádzať podobným situáciám, ktoré môže vzniknúť aj v inej samospráve.  

           

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Otvorenie školského roka 2020-2021

Oznamujem zákonným zástupcom našich žiakov, že slávnostné otvorenie

školského roka 2020-2021 sa uskutoční

dňa 2. septembra 2020 (streda) o 7,30 hod.

v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

Športový deň tried

a2.jpg

25.6.2020 mali naši žiaci Športový deň tried. Žiaci sa postupne po triedach presunuli spolu so svojimi triednymi učiteľmi na svoje vopred určené stanovištia. Pri presune dodržiavali odstup v 10 minútových intervaloch. Prví išli deviataci, ktorí pripravili podmienky na športovanie a opekanie. Žiaci z triedy súťažili medzi sebou. Futbal, volejbal, vybíjaná a hry so švihadlami boli v každej časti futbalové ihriska.  Pri ohnisku sa triedy tiež zodpovedne striedali. 

Počasie nám prialo. Unavení pohybovými aktivitami sa  žiaci taktiež v odstupoch vrátili do školy.

Športu zdar!!

 

Začína aj 2. stupeň

Na základe výsledkov prieskumu oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov, že záujem o umiestnenie žiaka do školy prejavilo 67 % zákonných zástupcov žiakov druhého stupňa. 100% záujem prejavili zákonní zástupcovia žiakov IX. A triedy.

Škola bude otvorená denne od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Vyučovanie bude začínať 7,20 hod.

Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.

Autobusové spoje budú premávať tak, ako pred prerušením vyučovania.

ZŠsMŠ Bajerov si do konca školského roku upravila podmienky prevádzky školy, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020.

V pondelok (v ostané dni náhodne) sa bude vykonávať ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich do budovy pri vstupe do budovy (vedľa čítačky čipových kariet) a to automatickým zariadením s dezinfekčným prostriedkom.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (v prílohe, vytlačiť a vypísať) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

V dňoch 22.6. - 23.6.2020 bude vyučovanie pre žiakov 1.-9.ročníka prebiehať podľa rozvrhu platného pred prerušením vyučovania. Učivo preberané počas online výuky sa bude opakovať a precvičovať.

Klasifikované písomné a ústne skúšanie sa nebude realizovať do konca školského roku.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie rodiča.pdf)Vyhlásenie rodiča.pdf[ ]399 kB

Začíname s 91% žiakov

Na základe výsledkov prieskumu oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov, že záujem o umiestnenie žiaka do školy prejavilo 91 % zákonných zástupcov žiakov prvého stupňa.

Škola bude otvorená denne od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Vyučovanie bude začínať 7,45 hod.

Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.

Spoj z Rokycian ráno odchádza 7,03 hod.

Spoj z Brežian ráno odchádza 7,07 hod.

Spoj z Kvačian ráno odchádza 7,30 hod.

Spoj zo Žipova ráno odchádza 7,29 hod.

ZŠsMŠ Bajerov si do konca školského roku upravila podmienky prevádzky školy, vnútorný režim a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020.

Denne sa bude vykonávať ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk všetkých osôb vstupujúcich do budovy pri vstupe do budovy (vedľa čítačky čipových kariet) a to automatickým zariadením s dezinfekčným prostriedkom.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (príloha, vytlačiť a vypísať) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že o umiestnenie žiaka do školského klubu prejavilo záujem 69 % zákonných zástupcov žiakov.

Školský klub detí bude pracovať v riadnom režime.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Vyhlásenie rodiča.pdf)Vyhlásenie rodiča.pdf[ ]399 kB