Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Znovuotvorenie školy od 1.6.2020

Zriaďovateľ školy a riaditeľ školy na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR o „Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ zo dňa 18.5.2020 sa  rozhodli:

 1. Vykonať prieskum záujmu zákonných zástupcov žiakov (prvý až štvrtý ročník) o umiestnenie žiaka do školy.
 2. Prieskum sa bude realizovať elektronicky (EduPage) u zákonných zástupcov žiakov uvedených ročníkov od 20. - 26.5.2020.
 3. O výsledkoch prieskumu bude vedenie školy informovať zákonných zástupcov dňa 27.5.2020.

Vzhľadom na personálne možnosti školy, ale hlavne vzhľadom na doterajšie pozitívne výsledky a spokojnosť rodičov a pedagógov s online výukou - žiaci piateho ročníka sa budú i naďalej vzdelávať online.

Znovuotvorenie materskej školy od 1. júna 2020

Zriaďovateľ školy a riaditeľ školy na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR o „Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“ zo dňa 18.5.2020 sa rozhodli:

 1. Vykonať prieskum záujmu zákonných zástupcov o návštevu materskej školy ich dieťaťom.
 2. Prieskum sa bude realizovať u zákonných zástupcov detí od 20. - 26. mája 2020.
 3. O výsledkoch prieskumu bude vedenie školy informovať zákonných zástupcov dňa 27.5.2020.
 4. Materská školu bude otvorená v riadnom režime od 1. júna 2020.
 5. Umiestniť dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.
 6. Dochádzku do materskej školy umožniť len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 7. Deti budú prichádzať a odchádzať z materskej školy len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 8. Pedagogický zamestnanec školy bude vykonávať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.
 9. Zákonný zástupca, alebo sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 10. Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase

od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

            Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa budú doručovať:

1. Poštou alebo do schránky ZŠsMŠ  Bajerov - pri vchode do budovy,

2. Elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu aj bez zaručeného elektronického podpisu,

3. Elektronickým formulárom (klinutím spustíte elektronický formulár)

4. Osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch školy.

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj  ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom školou.

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so  

   špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží:

1.potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

2.vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

3.rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

Riaditeľ školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

Triedne aktívy online

Oznamujeme zákonným zástupcom našich žiakov, že i počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa uskutočnia online triedne aktívy. Realizácia triednych aktívov bude

dňa 30. apríla 2020.

Čas konania a spôsob aktívnej účasti zákonného zástupcu žiaka na triednom aktíve si dohodne každý triedny učiteľ.

Prihlášky na prijímacie skúšky

Minister školstva určil termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.

K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Z uvedeného dôvodu navrhujeme rodičom žiakov končiacich plnenie povinnej školskej dochádzky na základnej škole, aby do 5. mája 2020 odovzdali podpísané prihlášky na strednú školu osobne:

obec Bajerov - Bc. Erik Mruz

obec Kvačany - Mgr. Monika Lučanská

obec Rokycany - Mgr. Lenka Bažaliková

obec Žipov - Bc Erik Mruz.

Zápisné lístky pre strednú školu si zákonný zástupca žiaka protolárne (podpisom na tlačivo školy) prevezme dňa 6. mája 2020 od vyššie uvedených kolegov.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020.

2% pre Občianske združenie Pukavica pri ZŠ s MŠ Bajerov 96

Vážení rodičia,

obdobie podávania daňových priznaní je už tu, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2019 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu PUKAVICA v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu.

Tlačivo Vyhlásenie k dani: Vyhlásenie v prílohe editovateľné - vyplniť údaje OZ Pukavica

oddiel.jpg

Vzhľadom k prerušeniu vyučovania v školách navrhujeme darcom 2% pre našu školu, aby Vyhlásenie k dani s Potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti v zalepenej obálke odovzdali do schránok, resp. osobne týmto kolegom:

obce Bajerov - Bc. Erik Mruz

obec Kvačany - Mgr. Monika Lučanská

obec Brežany - Mgr. Mária Gumanová

obec Rokycany - Mgr. Lenka Bažaliková

obec Žipov - Anna Dúbravská

Termín: do 28. apríla 2020

Členovia Správnej rady O.Z. PUKAVICA pri ZŠsMŠ Bajerov 96 odovzdajú tlačivá na Daňový úrad v Prešove.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu našich žiakov.

Ďakujeme!