Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Zápis

zápis_1.jpg

2% pre Občianske združenie Pukavica pri ZŠ s MŠ Bajerov 96

Vážení rodičia, milí sponzori a darcovia!

Obdobie podávania daňových priznaní je už tu, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2020 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie

2 % zaplatenej dane nášmu Občianskemu združeniu PUKAVICA v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmu.

Vzhľadom k prerušeniu vyučovania v školách navrhujeme darcom 2% pre našu školu, aby Vyhlásenie k dani s Potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti odovzdali najneskôr do 30. apríla /doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska/ alebo obidva dokumenty odovzdajte na sekretariáte školy do 21. apríla 2021.

Členovia Správnej rady O.Z. PUKAVICA pri ZŠsMŠ Bajerov 96 odovzdajú tlačivá na Daňový úrad v Prešove.

Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu našich žiakov.

Ďakujeme!

Príloha: Tlačivo Vyhlásenie k dani

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Pukavica.pdf)Pukavica.pdf[ ]117 kB

UPRAVENÉ VYUČOVANIE

Riaditeľstvo ZŠsMŠ Bajerov 96 v súlade s Uznesením   vlády č. 123/2021 zo dňa 28.2.2021 a rozhodnutia MŠVVaS SR zo dňa 2.3.2021 (zverejnené 3.3.2021) a po konzultácii so zriaďovateľom školy mení vyučovanie v zmysle uvedených opatrení od 8.3.2021 (pondelok) nasledovne:

Prezenčná forma vyučovania bude zabezpečená pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, ktorých rodičia nepatria len do kritickej infraštruktúry, ale aj pre deti policajtov, predavačov, učiteľov v materských školách, cestárov, zamestnancov odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. Sú to zamestnanci s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Do tejto kategórie - obaja patriaci rodičia - sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa o nevyhnutnom prezenčnom výkone práce (v prílohe), ktoré odovzdajú triednym učiteľkám od zajtra 4.3.2021 - do pondelka 8.3.2021.

Prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 2. stupňa ZŠ (špeciálne triedy a skupiny 5 +1), ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému online vzdelávaniu ostáva v platnosti.

2.

Žiadame zákonných zástupcov do 4.3.2021 do 14,00 hod. vykonať prihlásenie svojho dieťaťa do ŠKD a školskej jedálne. Prevádzka aj týchto zariadení bude zabezpečená.

3.

Podmienka, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní ostáva v platnosti.

Triedny učiteľ overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.

Pred a Po

33.jpgTransformácia starej školy na novú - modernejšiu začala na našej škole po výmene vedenia školy. Pozitívna zmena pokračovala aj počas koronakrízy. Zmenili sme metódy vyučovania, medzi prvými školami v okrese sme začali s online vzdelávaním počas pandémie ochorenia COVID-19. Dištančné vzdelávanie „vyhnalo“ žiakov zo škôl.         

Počas prvej aj druhej vlny koronakrízy, keď žiaci neboli v škole, vedenie školy a zriaďovateľ školy začali s premenou zastaraných priestorov školy. Za mimoriadnej angažovanosti nášho pána starostu Vladimíra Mruza doslovne nastala aj materiálna premena starej školy na novú.

Počas prvej vlny sa nám spoločne podarilo zrekonštruovať štyri triedy na druhom poschodí a vybudovať úplne nový altánok na školskom dvore, ktorý budú využívať deti z materskej školy a žiaci na vyučovaní i v školskom klube detí.

Počas druhej vlny sa nám podarilo zrekonštruovať všetky ostané triedy. Navyše sme vo všetkých triedach a na chodbách vymenili staré, hlučné a finančne neefektívne svietidlá za nové, moderné, tiché a hlavne s lepšou svietivosťou a energeticky mimoriadne úspornejšie.

Vynovené triedy už čakajú na svojich žiakov. 

Zima bez žiakov

Zima 1.jpgTriedy bez žiakov, nedotknutý sneh na školskom dvore a prekrásne visiace kvaple akoby charakterizovali túto zimu aj u nás v Bajerove.

Chýbal džavot detičiek z materskej školy, vrava veľkých školákov a snehuliaci na školskom dvore. Veríme, že s odchodom zimy nastane život nielen v škole, ale aj okolo nej.