Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Finančná gramotnosť na I. stupni

7.12.2018  žiaci48099833_2372279136178924_7130187573023997952_n.jpg I. stupňa absolvovali deň Finančnej gramotnosti. Na prvej hodine si pozreli prezentáciu, kde sa oboznámili prístupnou formou s tým, čo to finančná gramotnosť je, načo sú peniaze potrebné a odkiaľ ich získavame a tiež sa oboznámili s naším platidlom - eurom. Po prezentácii triedne pani učiteľky vysvetľovali žiakom v svojich triedach jednotlivé témy a upevňovali poznatky pomocou pracovných listov a hier. Žiaci boli aktívni a hry na obchod, milionára a iné sa im veľmi páčili.

Stretnutie s Mikulášom

Všetci vim10.jpgeme, že 6. december nie je len taký obyčajný deň. Preto deti a žiaci už od rána netrpezlivo očakávali jeho príchod a dúfali, že nás oteší sladkosťami. Dočkali sa! Mikuláš prišiel a mal aj svojich pomocníkov – anjelov a čertov. Čerti tým menej poslušným pomaľovali líčka uhlím. Niektorých si aj chceli vziať so sebou, ale, našťastie, sa im to nepodarilo. Anjeli všetkých odmeňovali. Žiaci sa odvďačili básničkou alebo pesničkou. Mikulášovi a jeho pomocníkom veľmi pekne ďakujeme a veríme, že nás o rok navštívi znova.

Vianočná burza

Vianočná burza20181206_112127.jpg

Žiaci piateho až ôsmeho ročníka sa pričinili o krásu a bohatosť našej vianočnej burzy. Vložili do výroby vianočných svietnikov svoju šikovnosť a kreativitu, aby aj oni tak prispeli k pokojnej atmosfére domova počas Vianoc.

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť47577849_326857867919496_270305708098977792_n[1].jpg

            Dňa 7.12.2018 sa realizovala na našej škole 1.časť kurzu EURO, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 1.a 2.stupňa.

E= euro, U= úspech, R= rozum, O= obchod.

            Cieľom projektu bolo žiakom nielen vysvetliť jednotlivé  názvy z oblasti finančného trhu, ale hlavne ich naučiť správne hospodáriť s financiami.

Naším heslom je:

„Nestačí peniaze a majetok vlastniť, ale je potrebné vedieť s nimi ďalej správne hospodáriť.“

A túto cestu sme sa snažili ukázať našim žiakom. V rámci projektu sa uskutočnilo aj rozhlasové vysielanie na tému Význam finančnej gramotnosti a beseda o Vývoji peňazí.

Druhá časť kurzu sa uskutoční v júni 2019.

Historicky prvá imatrikulácia prvákov

Historicky prvá imatrikulácia prvákovIMG_0659.JPG

            V piatok 16. novembra 2018 sa v našej škole konala historicky prvá imatrikulácia žiakov prvého ročníka.

            Na príprave i realizácii tejto významnej a slávnostnej udalosti sa podieľala žiacka školská rada pod vedením koordinátorky – p. uč. J. Minaríčkovej, v spolupráci s vedením školy, triednou učiteľkou i ostatnými vyučujúcimi.

            Skôr než boli prváci slávnostne pasovaní za riadnych žiakov našej školy a stali sa členmi cechu žiackeho, museli preukázať svoje vedomosti a zručnosti z matematiky, prírodovedy a cudzieho jazyka. Predviedli aj svoje spevácke umenie.

            Vedenie školy oceňuje, že slávnostné „Sľubujem!“ zaznelo aj za prítomnosti zákonných zástupcov žiakov, starých rodičov i rodinných známych zo zahraničia.

            Veríme, že si prváci i všetci prítomní odniesli z tejto udalosti pekné dojmy, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

Logo školy

Logo školyIMG_0716.JPG

Základná škola s materskou školou v Bajerove novým školským rokom nasmerovala svoju trajektóriu smerom k modernej vzdelávacej inštitúcii.

Škola má k tomu všetky predpoklady -šikovných žiakov, oduševnených pedagogických zamestnancov, skúsený manažment školy, podporu rodičov žiakov, zriaďovateľa školy a vedení samospráv zo spádových obcí patriacich do školského obvodu.

Riaditeľ školy začiatkom školského roka vyhlásil súťaž o logo školy. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci, pedagógovia i rodičia. Počet zapojených jednotlivcov príjemne prekvapil žiacku školskú radu, ktorá vybrala 15 najkrajších návrhov. Následne celý pedagogický kolektív určil poradie vybraných návrhov.

Riaditeľ školy pred historicky prvou imatrikuláciou žiakov prvého ročníka ocenil všetkých, ktorí sa zapojili do výzvy a prezentoval víťazné logo školy, ktoré od tohto dňa sa bude oficiálne používať.