Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Školské kolo olympiády v ANJ

Školské kolo v ANJ20181112_131359.jpg

Dňa 12.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V priestoroch digitálnej jazykovej učebne si žiaci preverili svoje vedomosti.

V kategórii 1B sa školského kola zúčastnili z VIII. A  Zuzka Mruzová, Ľuboš Javorský , Roderik Magáč a z IX.A Soňa Fedorová.

Testované boli všetky jazykové zručnosti, a to tak ústne ( role play, picture story) ako aj písomne ( čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba).

Najväčšie vedomosti, pestrosť slov a presnosť v gramatických štruktúrach preukázala žiačka Soňa Fedorová. Dosiahnuté body jej s ľahkosťou postačujú na postup na obvodné kolo OAJ.

Srdečne gratulujeme a prajeme víťazke čo najlepšie umiestnenie na obvodnom kole.

Konverzácia s rodeným Američanom

Konverzácia s rodeným Američanom 

20181029_083258.jpg

29. októbra 2018  žiaci 4.-9. ročníka mali opäť  možnosť  vypočuť si  a nadviazať konverzáciu s rodeným Američanom. Tentokrát k nám zavítal  Peter Joseph Galuszka a jeho manželka Janka.

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Peter venoval svoj čas a energiu starším žiakom a mladším Janka.Peter sa predstavil  niekoľkými indíciami, na ktoré sa mali naši žiaci ´vyzvedať´a klásť otázky, aby sa dozvedeli , čo to z jeho života. V pútavej video prezentácii  zameranej na šport mali možnosť rozšíriť si slovnú zásobu z tejto témy.

Janka predstavila v aktivitách reálie USA. Ich výučba pre žiakov  pútavou a tvorivou formou bol veľkým spestrením a obohatením výučby anglického jazyka na našej škole.

ĎAKUJEME! 

100. výročie vzniku Česko-slovenskej republiky

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-slovenskej republiky si naša škola

DSC00702.JPG

 pripomenula túto významnú udalosť v dejinách našej krajiny formou prednášky spojenej s premietaním dobových dokumentov zo života Slovákov a napokon formou vedomostného kvízu, v ktorom žiaci II. stupňa presvedčili, že vedia zhodnotiť tento jeden z najvýznamnejších míľnikov našej histórie, resp. konkretizovať úlohu jej vedúcich dejateľov ako boli T.G. Masaryk a M.R. Štefánik.

Súčasťou tejto pripomienky bola aj výstava predmetov dennej potreby, ktoré prezentovali samotní žiaci z príspevkov ich starých a prastarých rodičov. Motivujúcim prvkom bolo, že samotní žiaci mali možnosť fabulovať dianie spojené s tým ktorým dobovým artefaktom.

Víťazi si zo súťaže odniesli diplomy a vecné ceny, ostatní zas poznatok, že história nášho štátu bola silne prepletená so životmi našich predkov.

Vystúpenie v DSS Harmónia

Vystúpenie v Domove sociálnych služieb Harmónia Cemjata

IMG_20181026_093441.jpg

Tak ako sa končí leto a začína jeseň, tak prichádza aj staroba, nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života. 

Práve mesiac október, je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo našu náklonnosť. Aj naši žiaci dňa 26. októbra 2018 potešili pásmom básní a piesní oči a srdcia seniorov v DSS na Cemjate. Rozdali sme radosť, úsmev a krásne pozdravy od všetkých žiakov školy.

Úcta k starším v Bajerove

Úcta k starším v Bajerove

IMG_20181021_151419.jpg

Vážme si starých ľudí, učme sa od nich a nezabúdajme na nich. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť. Našim starkým prejavujeme úctu a lásku nie iba jeden deň, či mesiac v roku, ale stále!

Aj naša škola sa zapojila s programom ku Dňu úcty v našej obci. Program sa konal 21.10. 2018 v kultúrnom dome v obci Bajerov. Prítomných si naši žiaci uctili básňami, spevom a tancom. Po školskom programe vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy s hrou na hudobných nástrojoch, tancom a spevom. Krátkym vystúpením potešili starších aj ľudový súbor Bajerovčan a spevácky súbor Pukavica.

V závere pán starosta Mruz zablahoželal jubilantom a poďakoval deťom za krásny program.

A na záver PRAVDIVÉ príslovie:

Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe sám!!!

Mimoriadne triedne AKTÍVY

Vážení rodičia žiakov piateho a deviateho ročníka,
pozývame Vás na mimoriadne triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia v pondelok 08. 10. 2018 o 16, 30 hod. v triedach daných ročníkov.