Základná škola s materskou školou Bajerov

Rada školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky, Je zložená z 11 členov, ktorí zasadajú minimálne 4-krát ročne podľa stanoveného plánu práce.

 

Titl., priezvisko, meno

Zaradenie

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Lenka Bažaliková učiteľka ZŠ
Mgr. Lenka Andreánska učiteľka MŠ
Nepedagogickí zamestnanci Daniela Magdová vedúca školskej jedálne
Zástupcovia rodičov Mgr. Lucia Šoltisová
Katarína Vidová
Ľudmila Kovaľová
Zuzana Ginter
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Ing. František Váhovský
Katarína Homoľová
Mgr. Mária Gumanová
Monika Fedorová