Základná škola s materskou školou Bajerov

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Bajerov poskytuje správnu výživu a spôsob stravovania v súlade so všetkými normami a s prihliadnutím na spokojnosť žiakov, ďalších stravujúcich sa stravníkova a samozrejme aj zamestnancov školy. Zároveň sa náš personál snaží viesť detí k vytvoreniu si základných stravovacích návykov.


Prihlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy
• Prihlasovanie na stravu sa vykonáva prostredníctvom „ Zápisného lístku stravníka“
• Je možné vykonať osobne alebo telefonicky na tel. č. 051/778 32 37 u vedúcej ŠJ
• Rodič je povinný túto povinnosť splniť do 8:00 hod. príslušného pracovného dňa.
• Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.15 hod. do 11.45 hod. Ostatné dni musí byť stravník vyhlásený.


Úhrada stravného
• Je potrebné vykonať do 15. dňa príslušného mesiaca u vedúcej jedálne alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva na číslo účtu:
SK23 0200 0000 0016 3666 0551, KS: 0308,
• Do správy je potrebné uviesť celé meno stravníka (nie rodiča) a triedu
• Poplatky za stravné sú určené v zmysle VZN obce Bajerov.
• V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č.330/2009 sme zaradení do 2. finančného pásma.
• Preplatky sa odpočítavajú nasledujúci mesiac.

Cena stravného
• MŠ – 1,45. -€
• ZŠ – 1. stupeň – 1,15. -€
2. stupeň – 1,23. -€
• Zamestnanci – 1,33. -€


Výdaj jedál sa vykonáva v časovom rozmedzí :
Desiata 8:45 – 9:00 hod
Obed MŠ 11:30 – 12:00 hod
Obed ZŠ 12:00 – 13:30 hod.
Olovrant MŠ 14:15 – 14:30 hod

Ďalšie pokyny
• Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť.
• Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.
• Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Žiak rešpektuje príkazy pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.
• Podrobné informácie poskytne vedúca školskej jedálne.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Zápisný lístok stravníka.pdf)Zápisný lístok stravníka.pdf[ ]465 kB