Základná škola s materskou školou Bajerov

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:

Mgr. Lenka Bažaliková, e-mail: lenka.bazalikova@zsbajerov.sk

Konzultačné hodiny:

utorok – 11:00 – 13:00

streda – 11:00 – 12:45

- pre žiakov každý deň počas prestávok

- podľa dohody s rodičmi počas celého školského roka     

Náplň činnosti

Náplň činnosti výchovného poradcu v základnej škole:

1. v spolupráci s triednymi učiteľmi rieši problémy vo výchove a vývine osobnosti žiakov,

2. zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity a podľa potreby im  sprostredkúva psychologické a iné odborné služby a aktivity,

3. poskytuje konzultácie žiakom a ich rodičom, ako aj pedagogickým pracovníkom školy     v otázkach štúdia na školách a pri voľbe povolania,

4. veľkú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným, sociálne znevýhodneným a  žiakom nastupujúcim do prvého ročníka a pri prechode na vyšší  stupeň,

5. zabezpečuje a spolupodieľa sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, napr. besedy a skupinové stretnutia na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania a medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, profesijnej orientácie, prevencie sociálno-patologických javov,

6. na pedagogických radách informuje pedagogických zamestnancov školy o výchovno-poradenských aktivitách a práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov tried a jednotlivých žiakov,

7. dôsledne dodržiava a presadzuje v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov,

8. pomáha žiakom a rodičom pri profesijnej orientácii, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia,

9. spolupracuje s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie, s pedagogicko-psychologickou poradňou a inými súvisiacimi organizáciami.

Zaujímavé linky a ďalšie informácie

Stredné školy:

Prehľad stredných škôl: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/publikacie-casopisy.../zistovanie-kvalifikovanosti/prehlad-strednych-skol.html?page_id=9574

Rozvoj stredného odborného vzdelávania: http://potrebyovp.sk/

Centrum-Vedecko-Technických Informácií SR: https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267

ŠVS: naplnenosť a možnosti štúdia: https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Stránky pre žiakov:

Stredná pre mňa: https://strednapremna.sk/

Čím chcem byť /komposyt/: https://www.komposyt.sk/pre-ziakov

Systém duálneho vzdelávania: http://dualnysystem.sk/

Uplatnenie na trhu práce - vyhľadávanie cez povolania:

Národná sústava povolaní:https://sustavapovolani.sk/vz_domov

Povolania:http://www.povolania.sk/

Internetový sprievodca trhom práce:https://www.istp.sk/

Prihláška na strednú školu

Sprievodcu prihláškou na strednú školu si môžete pozrieť v prílohe:

Aktuality

09.03.2020 – 12:00 hod. -  triednická hodina v 9.ročníku venovaná Testovaniu 9

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Prihlaska na strednu skolu.pdf)Prihlaska na strednu skolu.pdf[ ]800 kB