Základná škola s materskou školou Bajerov

Výchovný program

Výchovou v školskom klube detí rozumieme pôsobenie na žiakov mimo školy, mimo rodiny, v sociálnom prostredí rovesníkov pod vedením odborného pedagóga – vychovávateľky. Výchova v školskom klube detí je pre rodiča najvýznamnejšia forma starostlivosti o deti primárneho vzdelávania v čase mimo vyučovania. Čas strávený v školskom klube detí nadväzuje na výchovno – vzdelávací proces v škole, ale nie je pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu. Rešpektuje vekové rozdiely detí, osobitosti ich pováh, prihliada na intenzitu zaťaženia na vyučovaní každého dieťaťa, dbá na psychohygienu vývoja dieťaťa. V školskom klube detí má každé dieťa právo na atmosféru priateľstva, porozumenia, toleranciu jeho osobnosti, má sa cítiť bezpečne, má byť pochopený, má právo si zvoliť vlastnú cestu v aktivitách vzdelávania a výchovy.

Školský klub detí sa vyznačuje spontánnymi, ale aj organizovanými aktivitami. Deti sa tu učia aktívne oddychovať. Aktivity sú rôzneho charakter, ktorými sa napĺňajú funkcie voľného času i výchovy. Sú to oddychové a rekreačné činnosti, zábavné, spoločenské, záujmové činnosti, vzdelávacie, sebavzdelávacie, pracovné činnosti, vrátane sebaobslužných a verejnoužitočných činností.

Rekreačná činnosť / relaxačná

Má charakter výdatnej pohybovej aktivity, podľa možností na čerstvom vzduchu. Cieľom je odreagovať únavu z vyučovania, vyrovnať jednostranné zaťažovanie organizmu, rozvíjať pohybovú zdatnosť, formovať mravné, charakterové a vôľové vlastnosti, pestovať v dieťati radosť z pohybu. Vychovávateľka pri ich výbere prihliada na vekové osobitosti, záujem dieťaťa, úroveň vedomostí, zručností, návykov, istých foriem správania, materiálnych podmienok, ročné obdobie, počasie. Vychovávateľka musí pri rekreačnej činnosti dodržiavať istú metodiku: príprava činností, pomôcok, prostredia, oboznámiť deti s činnosťou, motivovať, vysvetliť pravidlá, názorná ukážka, správne rozdeliť úlohy, v hre striedať deti vo vedúcej úlohe, dbať na disciplínu a bezpečnosť, usmerňovať a samozrejme hodnotiť. Spontánna činnosť: Je to činnosť podľa vlastného výberu detí. Vedie k uspokojovaniu individuálnych potrieb žiakov, pomáha vytvárať pocit radosti a spokojnosti, umožňuje začlenenie jedinca do neformálnych skupín, podporuje samostatné rozhodovanie, rozvíja tvorivosť a fantázie.

Záujmová činnosť

Je dôležitým prostriedkom výchovy mimo vyučovania. Tvoria ju cieľavedomé aktivity zamerané na rozvíjanie kognitívnych a nonkognitívnych funkcií osobnosti človeka, na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb, záujmov, schopností a zručností dieťaťa. Pri záujmovej činnosti nadväzujeme na predchádzajúce vedomosti. Ovplyvňuje, formuje a rozvíja osobnosť dieťaťa. Taktiež ovplyvňuje motívy správania a konania. Je prostriedkom spoločenského a osobnostného sebauspokojovania dieťaťa. Formuje názory a presvedčenie dieťaťa.

Príprava na vyučovanie

Je súčasťou výchovno- vzdelávacej činnosti v školskom klube. Súvisí s plnením školských povinností podľa veku detí. Príprava na vyučovanie sa môže rozšíriť o praktickú aplikáciu vedomostí, a aj na ich rozširovanie a prehlbovanie. Úlohou prípravy na vyučovanie je precvičovať, opakovať, prehlbovať a upevňovať poznatky z vyučovania, získané zručnosti a návyky rozširovať, aplikovať v praxi. Prípravu na vyučovanie možno realizovať spontánne alebo ako organizovanú činnosť, ale tiež pomocou didaktických hier.

Výchovno – vzdelávacia činnosť v ŠKD sa začína o 11:00 hod a končí o 16:00 hod.

Je rozdelená na 2 časti:

1. rekreačná, záujmová, relaxačná – úlohou je zabezpečiť dostatočný oddych po vyučovaní

2. výchovno- vzdelávacia – písanie domácich úloh a ich kontrola, didaktická hra.