Základná škola s materskou školou Bajerov

Žiacka školská rada pri ZŠsMŠ Bajerov

Predseda: Patrik Vaško
Podpredseda: Anna Gáborová
Minister vzdelávania a kultúry:  Viliam Konečný
Ministerka športu:  Terézia Šoltésová
Zapisovateľka:  Adela Vašková
Pozorovatelia: Zuzana Harčárová
  Alex Martin Saloky
  Nina Ivanková
  Sofia Triščová
  Mária Giňová
  Mária Godlová
Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Jarmila Minarčíková

Plán Žiackej školskej rady pri ZŠ s MŠ Bajerov na šk. rok 2018/2019

September

 • Úvodné zasadnutie žiackej školskej rady - ŠŽR
 • Predstavenie jej členov
 • Voľba predsedu, podpredsedu, ministra vzdelávania a kultúry, ministra športu a zapisovateľa ŠŽR
 • Schválenie štatútu ŠŽR , schválenie plánu jej činnosti na školský rok 2018/2019
 • Príprava rozhlasového vysielania ku Dňu eura
 • Debata s riaditeľom školy

Október

 • Vyhlásenie súťaže: „ o NAJ TRIEDU “ – čistota a úprava tried v mesiacoch október a november
 • Výstava plodov jesene
 • Vyhlásenie zberu papiera
 • Úcta k starším – rozhlasové vysielanie
 • Beseda s očitým svedkom havárie lietadla vo Fiľove z roku 1952
 • Rozhlasové vysielanie venované 100-mu výročiu založenia Československa
 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
 • Návrhy na zmenu školského poriadku
 • Debata s riaditeľom školy

November

 • Zober loptu, nie drogu – aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám – loptové hry + športové aktivity a vyhlásenie súťaže medzi triedami 2. stupňa o najzaujímavejší literárny alebo výtvarný príspevok
 • Výroba zimnej výzdoby do vestibulu školy
 • Vyhodnotenie súťaže o „ o NAJ TRIEDU “ za obdobie posledných dvoch mesiacov
 • Debata s riaditeľom školy

December

 • Zimná výzdoby vo vestibule školy
 • Burza hračiek
 • Výroba dekorácií na VIANOČNÚ BURZU – pečenie perníkov, zdobenie
 • Príspevky tried do decembrového čísla školského časopisu Stopa
 • Lucia – udržiavanie ľudových tradícií
 • Organizácia Mikuláša – pre žiakov 1. stupňa
 • Vianoce – rozhlasové vysielanie
 • Bodovanie tried – najkrajšia triedna výzdoba s vianočnou tematikou
 • Debata s riaditeľom školy

Január

 • Medzinárodný deň bez internetu – školská knižnica
 • Zdravý životný štýl - zdravé desiaty
 • Staviame snehuliakov – súťaž o najkrajšieho snehuliaka na 1. a 2. stupni
 • Príprava Valentínskej pošty
 • Bodovanie tried – čistota a úprava triedy, zeleň
 • Debata s riaditeľom školy

Február

 • Výroba Moreny – zber prírodnín a vyhotovenie
 • Výroba jarnej výzdoby do vestibulu školy
 • 14.2. – Valentínska pošta – odovzdanie Valentínok
 • KARNEVAL
 • Debata s riaditeľom školy

Marec

 • Pálenie Moreny – udržiavanie ľudových tradícií
 • Medzinárodný deň žien – príprava pozdravov pre pani učiteľky
 • Deň učiteľov – poďakovanie učiteľom – príspevok do školského rozhlasu „Čítame si navzájom“ – 16. marec – Deň ľudovej rozprávky
 • Inštalácia jarnej výzdoby vo vestibule školy
 • Bodovanie tried – najkrajšia triedna výzdoba s jarnou tematikou
 • Debata s riaditeľom školy

Apríl

 • Deň narcisov - zabezpečenie a realizácia ( rozhlasové vysielanie, nástenky, zbierka – Liga proti rakovine)
 • Separácia odpadu – príspevok do školského rozhlasu
 • Deň Zeme 24.04.2019– rozhlasové vysielanie, aktivity zamerané na skrášlenie nášho okolia a na ochranu našej Zeme
 • Bodovanie tried – najkrajšia triedna výzdoba s veľkonočnou tematikou
 • Debata s riaditeľom školy

Máj

 • Deň matiek – príspevok do školského rozhlasu
 • Zhromažďovanie príspevkov do školského časopisu
 • Debata s riaditeľom školy

Jún

 • MDD - športové súťaže
 • Distribúcia školského časopisu Stopa
 • Debata s riaditeľom školy
 • Záverečné zasadnutie ŠŽR a vyhodnotenie jej celoročnej činnosti
 • Debata s riaditeľom školy

Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu na rok 2018/2019 je len orientačný, je otvorený a počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia, meniť ho, upravovať a dopĺňať podľa potreby. Zároveň budeme dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy. V našej škole chceme podporovať zdravie našich žiakov, a preto sa témy niektorých mesiacov týkajú aj zdravia a zdravého životného štýlu.

V Bajerove 28.09.2018

Vypracovali: Mgr. Jarmila Minarčíková ........................................................
koordinátor ŽŠR

Patrik Vaško ........................................................
predseda ŽŠR

Schválil: PaedDr. Milan Černaj, PhD. ........................................................
riaditeľ školy